Ubezpieczenie zdrowotne uczestników studiów doktoranckich

Transkrypt

Ubezpieczenie zdrowotne uczestników studiów doktoranckich
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH
Z dniem przyjęcia studenta na studia doktoranckie i złożenia przez niego
oświadczenia o nie podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu powstaje obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.
Obowiązek ubezpieczenia wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo
skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jest warunkiem bezpłatnego korzystania z
opieki medycznej.
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz opłacanie składek za uczestników
studiów doktoranckich objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje
placówka prowadząca studia doktoranckie.
Uczestnikom studiów doktoranckich, jeśli nie podlegają ubezpieczeniom
emerytalnym lub rentowym z innego tytułu, przysługuje prawo do dobrowolnego
objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym.
Wniosek o objęcie ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi może być złożony w
jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub przesłany pocztą.
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 137, 887,
z póź. zm.)
Ustawa z dn. 25.08.2008 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. nr 164, poz. 1027, 2008 r.)
Warszawa, 2.02.2009 r.

Podobne dokumenty