Wniosek o dofinansowanie kosztów szkoleń lub studiów

Transkrypt

Wniosek o dofinansowanie kosztów szkoleń lub studiów
....................................................................
.........................................................................
/miejscowość, data/
/ pieczęć firmowa wnioskodawcy
Starosta Słubicki przez
Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
.................................................................
/pozycja rejestru zgłoszeń/
WNIOSEK
o zawarcie umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia lub studiów
podyplomowych oraz finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia
społeczne1
na zasadach określonych w ustawie z dnia 01 lipca 2009 roku o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035) oraz rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków
dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz
szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 136,
poz. 1119)
I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCY:
1. Nazwa przedsiębiorcy
.......................................................................................................................................................................
..................
2. Siedziba przedsiębiorcy i miejsce prowadzenia działalności:
………………………………………………………………………………………………………………….……....
.................................................................................................................................................…………….
Tel………………………… fax……………………………………………..
3. Dokument określający status prawny przedsiębiorcy
.......................................................................................................................................................................
4. REGON................................................. NIP...........................................................PKD...............................
5. Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do reprezentowania przedsiębiorcy::
......................................................................................................................................................................
II. DANE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW SZKOLEŃ I STUDIÓW
PODYPLOMOWYCH
ORAZ
FINANSOWANIA
STYPENDIÓW
I
SKŁADEK
NA
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE:
1. Rodzaj i charakterystyka szkolenia lub kierunek studiów podyplomowych
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1
Wniosek składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
w tym:
a) tematyka
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..................................
b) miejsce i termin realizacji szkolenia lub studiów podyplomowych
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2.
Liczba osób skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
3.
Kalkulacja kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych
………………………………………………………………………………………………………………………......…
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
.……………………………………………………………………………………………………………………..….…
………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
4. Wnioskowana wysokość środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkolenia, studiów
podyplomowych oraz na finansowanie stypendiów i składek na ubezpieczenia społeczne
Dofinansowanie kosztów szkolenia
Dofinansowanie kosztów studiów
Finansowanie stypendiów i składek
podyplomowych
na ubezpieczenia społeczne
5. Uzasadnienie potrzeby odbycia przez pracowników szkolenia lub studiów podyplomowych:
…………………………………....................………………...…………….……………............................................
…………………………………....................………………..……….……….…………............................................
……………………………………….......................…………………………….……................................................
……………………………………………………………………........................……………….................................
………………………………………………………………………........................…………….................................
………………………………………………………………………….......................…………..................................
…………………………………………………………………………….......................………..................................
Niniejsze oświadczenie składam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 233 §1 k.k., który
stanowi:
“Kto, składając zeznanie mające słuŜyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3"
………………………………………………………..
(pieczęć i podpis przedsiębiorcy)
ZAŁĄCZNIKI:
1. Jako załącznik do wniosku naleŜy dołączyć:
-
Status prawny firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS, nie starszy niŜ 3
miesiące).
-
Zaświadczenie
potwierdzające
uznanie
za
przedsiębiorcę
w
przejściowych
trudnościach
finansowych, zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla
pracowników i przedsiębiorców.
-
Dokument potwierdzający utworzenie funduszu szkoleniowego.
-
Oświadczenie o nieskorzystaniu dotychczas przez pracowników z:
a) świadczenia na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju
ekonomicznego (art. 14 ist.1 lit. a),
b) świadczenia na częściowe zrekompensowanie obniŜenia wymiaru czasu pracy (art. 14 ust. 1,
lit. b),
c) stypendium w okresie szkolenia lub studiów podyplomowych (art. 24 ust. 1),
d) innego świadczenia
z tytułu zatrudnienia, szkolenia albo studiów podyplomowych,
finansowanego ze środków publicznych.
-
Zaświadczenie albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich
trzech lat kalendarzowych.
-
Informacje o innej pomocy publicznej, jaką przedsiębiorca otrzymał w odniesieniu do tych samych
kosztów kwalifikowanych.
-
Informacje o otrzymanej w bieŜącym roku kalendarzowym pomocy udzielonej na podstawie pkt
4.2.2 Komunikatu Komisji – Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa
ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego (Dz. Urz. UE C
16 z 22.01.2009, str. 5).
III. Stanowisko Powiatowego Urzędu Pracy:
WyraŜam zgodę na zawarcie umowy w zakresie…………………………………………….…………………….
dla …………................................……..osoby/osób, na okres……………………………………………………..
………………………………………………………………………
Data i podpis osoby upowaŜnionej
INFORMACJE W ZAKRESIE ZASAD DOFINANSOWANIA KOSZTÓW SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
ORAZ WYPŁATY STYPENDIÓW DLA PRACOWNIKÓW Z USTAWY O ŁAGODZENIU SKUTKÓW KRYZYSU
EKONOMICZNEGO DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW
Art. 22. 1. Na wniosek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz
szkoleniowy, starosta moŜe dofinansować z Funduszu Pracy na warunkach określonych w umowie zawartej z
przedsiębiorcą:
1) koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy,
2) koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy
- pod warunkiem Ŝe szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi
potrzebami. Przepis art. 69 ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy stosuje się odpowiednio.
Art. 22. 2. Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80 % kosztów szkolenia lub studiów
podyplomowych, nie więcej jednak niŜ 300 % przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.9)) i obowiązującego w
dniu zawarcia umowy.
Art. 22. 3. Dofinansowanie kosztów szkoleń i studiów podyplomowych, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc
publiczną udzielaną na zasadach wskazanych w art. 3 ust. 3.
Art. 22. 4. W przypadku nieukończenia z winy pracownika szkolenia lub studiów podyplomowych dofinansowanych z
Funduszu Pracy przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych zwraca staroście koszty szkolenia lub
studiów, na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.
Art. 23. 1. Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych, kierując pracownika na szkolenie lub studia
podyplomowe, o których mowa w art. 22 ust. 1, zawiera z nim umowę określającą prawa i obowiązki stron.
Art. 23. 2. Pracownik, który nie ukończył szkolenia lub studiów podyplomowych ze swojej winy lub z którym został
rozwiązany stosunek pracy w trybie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, jest obowiązany do
zwrotu przedsiębiorcy kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, na zasadach określonych w umowie z
przedsiębiorcą, o której mowa w ust. 1.
Art. 24. 1. W okresie szkolenia lub studiów podyplomowych pracownikowi przysługuje stypendium, z zastrzeŜeniem
art. 5, finansowane ze środków Funduszu Pracy, wypłacane przez przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach
finansowych na zasadach dotyczących wypłaty wynagrodzenia pracownikom określonych w ustawie z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w okresie:
1) obniŜonego wymiaru czasu pracy - w wysokości 100 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo
2) przestoju ekonomicznego - w wysokości do 100 % zasiłku, o którym mowa w pkt 1, z uwzględnieniem
wymiaru czasu pracy pracownika.
Art.24. 2. Stypendium stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Art.24. 3. Starosta finansuje przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych na warunkach określonych w
umowie, o której mowa w art. 22 ust. 1, naliczone od wypłaconych stypendiów składki na ubezpieczenia społeczne
pracowników naleŜne od pracodawcy na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Art. 25. 1. Przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych jest obowiązany w terminie wskazanym w
umowie, o której mowa w art. 22 ust. 1, do przekazania powiatowemu urzędowi pracy listy pracowników, zawierającej
ich imiona, nazwiska, numery PESEL i miejsca zamieszkania, skierowanych na szkolenie lub studia podyplomowe,
objętych obniŜonym wymiarem czasu pracy albo przestojem ekonomicznym, ze wskazaniem okresu, w którym
pracownikowi będzie przysługiwać obniŜone wynagrodzenie, oraz informacji o wyŜszym świadczeniu dla
poszczególnych pracowników, stosownie do art. 5 ust. 1.
Art. 25. 2. W trakcie trwania umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1, przedsiębiorca w przejściowych trudnościach
finansowych jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania powiatowemu urzędowi pracy informacji o wszelkich
zmianach danych określonych w ust. 1.
………………….., dnia .............................
………............................................................
(dane wnioskodawcy)
......................................................................
Oświadczenie wnioskodawcy
o otrzymanej pomocy de minimis
Świadomy
odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
zeznań
i
oświadczeń
(art. 233 k.k.), oświadczam, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych otrzymałem(am) / nie
otrzymałem(am)* środków stanowiących pomoc de minimis.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis naleŜy wypełnić poniŜszą tabelę oraz
załączyć zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.
Lp. Organ udzielający pomocy
Podstawa
prawna
Dzień
udzielenia
pomocy
Wartość
pomocy
w euro
Nr programu
pomocowego,
decyzji lub
umowy
Razem: _________________
……...……………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
* niepotrzebne skreślić
………………………., dnia .............................
………............................................................
(dane wnioskodawcy)
......................................................................
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej
pomocy publicznej innej niŜ pomoc de minimis
Świadomy
odpowiedzialności
karnej
za
składanie
fałszywych
zeznań
i
oświadczeń
(art. 233 k.k.), oświadczam, Ŝe otrzymałem(am) / nie otrzymałem(am)* pomocy publicznej dotyczącej tych
samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
……...……………………………..
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
*
niepotrzebne skreślić