KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYDZIAŁ

Transkrypt

KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYDZIAŁ
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
WYDZIAŁ:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
INSTYTUT:
Instytut Historii
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: .GENEALOGIA i HERALDYKA
CZAS TRWANIA:
2 semestry
OPŁATA ZA SEMESTR:. 1 350 zł
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85 zł
REKRUTACJA: 30 czerwiec 2011 r. do 30 października 2011 r.
WYMAGANE DOKUMENTY: podanie o przyjęcie na studia, 2 zdjęcia, odpis dyplomu,
pokwitowanie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 30.10.2011 r.
DOKUMENTY PRZYJMUJE: Dziekanat Wydziału Humanistycznego UZ, Sekretariat
Instytutu Historii UZ, tel. 068 - 3283272
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA:
Zajęcia na studiach odbywać się będą na zjazdach 2 dniowych, sobotnio- niedzielnych.
Program obejmuje zajęcia, które mają zapoznać słuchacza z wiedzą teoretyczną z dziedziny
heraldyki,
weksylologii,
sfragistyki
oraz
genealogii.
Ponadto
studenci
studiów
podyplomowych zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego
prowadzenia poszukiwań materiałów genealogicznych, opracowania wyników badań i
fachowej rekonstrukcji dziejów rodzin i przodków. Dodatkowe kwalifikacje pozwolą im na
tworzenie znaków i symboli samorządowych.
Studia w wymiarze 150 godzin (zaliczenia w postaci egzaminu bądź zaliczenia z ocenązgodnie z programem studiów) realizowane będą w dwóch semestrach i zostaną zakończone
złożeniem pracy dyplomowej.
do kogo adresowane:.
Studia adresowane są do absolwentów wszelkiego rodzaju studiów licencjackich i
magisterskich. Treści zawarte w programie studiów powinny zainteresować nie tylko osoby
stykające się w praktyce zawodowej z genealogią i heraldyką, a więc nauczycieli historii,
muzealników, archiwistów, samorządowców i tłumaczy, lecz również miłośników historii,
regionalistów i wszystkich zainteresowanych nabyciem profesjonalnych umiejętności
służących do ustalania popularnych obecnie drzew genealogicznych.
kwalifikacje po ukończeniu studiów:.
Absolwent
studiów
podyplomowych
otrzyma
świadectwo
ukończenia
Studiów
Podyplomowych „ Genealogia i Heraldyka” oraz zwiększy swoje kompetencje zawodowe a
także zwiększy swoje możliwości na rynku pracy.
INFORMACJE
DODATKOWE: ...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................
KIEROWNIK STUDIÓW: dr Małgorzata Konopnicka

Podobne dokumenty