Nazwa studiów podyplomowych Menedżer w jednostkach

Transkrypt

Nazwa studiów podyplomowych Menedżer w jednostkach
Nazwa studiów podyplomowych
Menedżer w jednostkach samorządu terytorialnego
Jednostka prowadząca studia podyplomowe
Wydział Zarządzania
Kierownik studiów podyplomowych
dr Urszula Kobylińska
Adres studiów podyplomowych, numer telefonu
ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
tel. 85 746 98 53
Czas trwania studiów podyplomowych (liczba semestrów)
2 semestry
Charakterystyka studiów
Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej administracji samorządowej, a także innych pracowników
urzędów gmin, miast, czy też starostw powiatowych zainteresowanych podnoszeniem swoich
kompetencji zawodowych. Zachęcamy także do skorzystania ze studiów kierowników samorządowych
jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie lokalnymi usługami publicznymi. Ponadto
studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich),
którzy zamierzają podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego, a także do pozostałych osób
zainteresowanych problematyką sprawnego funkcjonowania szeroko rozumianych usług realizowanych
w ramach samorządu terytorialnego (np. obecnych lub przyszłych radnych samorządowych).
Celem studiów jest poszerzenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu problematyki związanej
z nowoczesnym zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki studiom słuchacze
otrzymają profesjonalną wiedzę, łączącą elementy nauk ekonomicznych (w tym nauk o zarządzaniu),
społecznych, prawnych oraz technicznych.
Kluczowym elementem kształcenia będzie przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania
i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki
administracji terytorialnej. Specjalista w zakresie administracji publicznej, kierujący zespołami ludzkimi,
zdobędzie też wiedzę w zakresie współczesnych koncepcji zarządzania, finansów publicznych, marketingu
terytorialnego.
Sylwetka absolwenta
Głównym celem oferowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie kadry kierowniczej, a także
pracowników samorządowych różnych szczebli do profesjonalnego zarządzania swoimi jednostkami,
poprzez podniesienie kompetencji kierowniczych, nabycie wiedzy i wykształcenie umiejętności, które
pozwolą na pełnienie służby na wyższych stanowiskach kierowniczych i efektywne zarządzanie jednostką
samorządową. Zdobyte w czasie studiów kwalifikacje pozwolą absolwentom:
 organizować pracę własną i podległych pracowników oraz skuteczniej inspirować, motywować
i nadzorować podwładnych;
 identyfikować i rozwiązywać problemy interesariuszy;
 zarządzać budżetem jednostki;
 obserwować otoczenie i skutecznie dostosowywać styl zarządzania jednostką do zmieniających
się warunków otoczenia;
 właściwie reprezentować kierowaną jednostkę na zewnątrz, kreować markę lokalną, współpracować
z mediami.
REKRUTACJA
Wymagane dokumenty
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Podanie o przyjęcie na studia.
Kwestionariusz osobowy.
Trzy zdjęcia.
Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Ksero dowodu osobistego.
Potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej.
Planowany termin rozpoczęcia studiów
Październik 2014

Podobne dokumenty