Policja 2015 - Folder skrócony

Transkrypt

Policja 2015 - Folder skrócony
Program Policja 2015 dla funkcjonariuszy, pracowników Policji oraz członków ich rodzin
Od 01.01.2016r. funkcjonuje w Państwa Komendzie nowy program Policja 2015 r. Z uwagi na wiele pytań
ze strony funkcjonariuszy i pracowników raz jeszcze przekazujemy szczegóły nowych warunków.
Zwracamy uwagę na korzyści nowego programu, możliwość łączenia wariantów podstawowych
z dodatkowymi, zachęcamy do porównań. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie ZZ lub brokera–Mentora.
Korzyści programy Policja 2015:
1. Ubezpieczeni zdrowotne - Opieka Medyczna Standard, zawarte w każdym pakiecie bez konieczności dopłaty
dodatkowej składki. Ubezpieczenie gwarantuje bezpłatny dostęp max w ciągu 5 dni roboczych (bez skierowania i bez
limitów) do 16 lekarzy specjalistów w ok. 1500 placówkach w całym kraju.
specjaliści: alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog,
nefrolog, neurolog, okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog.
Rejestracja na infolinii PZU 0 801 405 905 lub 022 566 56 66
2. Możliwość objecia ubezpieczeniem zdrowotnym niepełnoletnich dzieci lub uczących się do 25 roku
życia, współmałżonków, partnerów życiowych.
3. Możliwość ubezpieczenia w pełnym pakiecie ochronnym i zdrowotnym współmałżonków/partnerów
życiowych, pełnoletnich dzieci.
4. Utrzymanie funduszu prewencyjnego, z którego mogą korzystać wyłącznie pracownicy i członkowie rodzin
ubezpieczeni w programie Policja 2015 w PZU. Wnioski o dofinansowanie rozpatrywanie są przez komisję składającą
się ze związków zawodowych i strony służbowej Policji.
5. Zniżki dla pracowników i funkcjonariuszy Policji (w ramach klubu PZU Pomoc) 20% na ubezpieczenia
majątkowe w PZU SA
6. Dostosowanie warunków do służby w Policji:
 zagwarantowanie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zdarzeń powstałych w wyniku aktów terroru
oraz masowych rozruchach społecznych, gdy udział w nich jest związany z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
 rozszerzenie definicji wypadku przy pracy o nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku
z interwencją funkcjonariusza Policji, nawet po czasie pełnienia służby określonej wymiarem jego obowiązków,
7. Skrócenie długości pobytu w szpitalu, niezbędnego do wypłaty świadczenia za leczenie szpitalne z 4 do 3 dni.
8.
Utrzymane rozszerzenia pobytu ubezpieczonego w szpitalu w związku z leczeniem nerwicy z limitem
do 2.500 zł.
9. Zwiększenie świadczeń w przypadku pobytu ubezpieczonego w szpitalu po wypadku komunikacyjnym,
po wypadku na służbie/w pracy, po zawale serca oraz krwotoku śródmózgowym; dodatkowe, jednorazowe
świadczenie z tytułu pobytu na Oddziale Intensywnej Terapii,
10. Rozszerzono z 19-tu do 38-u katalog poważnych zachorowań objętych ochroną ubezpieczeniową;
dodatkowo wyróżniono i podwyższono świadczenie z tytułu zachorowania na nowotwór złośliwy,
11. Rozszerzenie oferty o świadczenia wpłacane pracownikom a dotyczące członków rodziny partnera
życiowego. Dotyczy wyłącznie osób żyjących w związkach partnerskich. (warunkiem jest wskazanie partnera
na deklaracji przystąpienia)
12. Nowe opcje dodatkowe:
 rekonwalescencja – świadczenie płatne za pobyt na zwolnieniu lekarskim (po min. 10 dniowym pobycie
w szpitalu)
 Karta Apteczna - upoważniającą ubezpieczonego do odbioru produktów w aptece po hospitalizacji, na kwoty
300 zł
 wprowadzono ubezpieczenie w związku z utratą zdrowia przez dziecko do 25 r. ż.
 wprowadzono nowe ubezpieczenie z tytułu poważnych zachorowań małżonka/ partnera życiowego,
Ważne!
 wzory deklaracji znajdują się na stronie ZZ lub brokera www.policja-ubezpieczenia.pl lub w dziale finansów
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
Warianty podstawowe ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem Opieka Medyczna Standard
WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W PLN DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW
(W1-W15)
ZAKRES UBEZPIECZENIA
W1
W3
W6
W8
W9
W10
W13
W15
Śmierć ubezpieczonego spowodowana:
Przykłady jak można łączyć
warianty podstawowe (W1-W15)
z wariantami dodatkowymi
W1 +
warianty
dodatkowe za
15,50 zł i 5 zł
W3 +
warianty
dodatkowe za
15,50 i 5 zł
W1 +
warianty
dodatkowe za
14,47 zł i 5 zł
Świadczenia po zsumowaniu
● przyczyną naturalną
30 000
40 000
55 000
65 000
70 000
75 000
90 000
100 000
90 000
100 000
45 000
● nieszczęśliwym wypadkiem (NW)
66 000
88 000
121 000
143 000
154 000
165 000
198 000
220 000
276 000
298 000
131 000
● NW komunikacyjnym
90 000
120 000
165 000
195 000
210 000
225 000
270 000
300 000
370 000
400 000
140 000
● NW na służbie/w pracy
90 000
120 000
165 000
195 000
210 000
225 000
270 000
300 000
370 000
400 000
140 000
● NW komunikacyjnym na służbie/w pracy
114 000
152 000
209 000
247 000
266 000
285 000
342 000
380 000
494 000
532 000
179 000
● zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
66 000
88 000
121 000
143 000
154 000
165 000
198 000
220 000
126 000
148 000
116 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW -za 1%
300
400
550
650
700
750
900
1 000
600
700
700
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału
serca lub krwotoku śródmózgowego – za 1%
300
400
550
650
700
750
900
1 000
300
400
300
Osierocenie dziecka – świadczenie dla
każdego dziecka
2 400
3 200
4 400
5 200
5 600
6 000
7 200
8 000
2 400
3 200
2 400
Śmierć małżonka/partnera życiowego
6 000
8 000
11 000
13 000
14 000
15 000
18 000
20 000
6 000
8 000
6 000
Śmierć małżonka/partnera życiowego
wskutek NW
18 000
24 000
33 000
39 000
42 000
45 000
54 000
60 000
18 000
24 000
18 000
1 800
2 400
3 300
3 900
4 200
4 500
5 400
6 000
1 800
2 400
1 800
1 200
1 600
2 200
2 600
2 800
3 000
3600
4 000
1 200
1 600
1 200
900
1 200
1 650
1 950
2 100
2 250
2 700
3 000
900
1 200
900
Urodzenie martwego dziecka
1 800
2 400
3 300
3 900
4 200
4 500
5 400
6 000
1 800
2 400
1 800
Ciężkie choroby ubezpieczonego – 37
jednostek chorobowych
3 000
4 000
5 500
6 500
7 000
7 500
9 000
10 000
3 000
4 000
3 000
Wystąpienie nowotworu złośliwego u
ubezpieczonego
4 200
5 600
7 700
9 100
9 800
10 500
12 600
14 000
4 200
5 600
4 200
Ciężkie choroby małżonka/partnera
życiowego – 26 jednostek chorobowych
1 800
2 400
3 300
3 900
4 200
4 500
5 400
6 000
1 800
2 400
1 800
do 1 800
do 2 400
do 3 300
do 3
900
do 4
200
do 4
500
do 5
400
do 6
000
do 1 800
do 2 400
do 1 800
Śmierć dziecka
Śmierć rodziców ubezpieczonego lub
rodziców małżonka
Urodzenie się dziecka
Utrata zdrowia przez dziecko – 20 jednostek
chorobowych
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu co najmniej 3 dni spowodowany (świadczenie za każdy dzień pobytu za pierwsze 14 dni/od 15. do 90. dnia):
● wypadkiem komunikacyjnym*
240/60
320/80
440/110
520/130
560/140
600/150
720/180
800/200
240/60
320/80
340/110
● wypadkiem na służbie/przy pracy*
240/60
320/80
440/110
520/130
560/140
600/150
720/180
800/200
240/60
320/80
340/110
● nieszczęśliwym wypadkiem*
180/60
240/80
330/110
390/130
420/140
450/150
540/180
600/200
180/60
240/80
280/110
● zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym*
210/60
280/80
385/110
455/130
490/140
525/150
630/180
700/200
210/60
280/80
310/110
● wypadkiem komunikacyjnym
180/30
240/40
330/55
390/65
420/70
450/75
540/90
600/100
180/30
240/40
180/80
● wypadkiem na służbie/przy pracy
180/30
240/40
330/55
390/65
420/70
450/75
540/90
600/100
180/30
240/40
180/80
● nieszczęśliwym wypadkiem
120/30
160/40
220/55
260/65
280/70
300/75
360/90
400/100
120/30
160/40
120/80
● zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
120/30
160/40
220/55
260/65
280/70
300/75
360/90
400/100
120/30
160/40
120/80
● chorobą
30/30
40/40
55/55
65/65
70/70
75/75
90/90
100/100
30/30
40/40
80/80
● leczeniem nerwicy (limit do 2500 zł)
30/30
40/40
55/55
65/65
70/70
75/75
90/90
100/100
30/30
40/40
30/80
* Jeżeli jest to pierwszy pobyt spowodowany danym nieszczęśliwym wypadkiem albo danym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym i rozpoczął się nie później niż 14 dni od
wystąpienia jego przyczyny.
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii –
dodatkowe świadczenie jednorazowe
Rekonwalescencja na zwolnieniu lekarskim
po pobycie w szpitalu trwającym min. 10 dni
– świadczenie za każdy dzień
Karta Apteczna – dostęp do produktów
aptecznych po pobycie w szpitalu trwającym min. 3
dni
Niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji
300
400
550
650
700
750
900
1 000
300
400
300
15
20
27,5
32,5
35
37,5
45
50
15
20
15
limit 300
limit 300
limit 300
limit
300
limit
300
limit
300
limit
300
limit
300
limit 300
limit 300
limit 300
12 000
16 000
22 000
26 000
28 000
30 000
36000
40 000
12 000
16 000
22 000
Operacje chirurgiczne – wysokość świadczenia zależy od klasy operacji
● klasa I
1 500
2 000
2 750
3 250
3 500
3 750
4 500
5 000
1 500
2 000
1 500
● klasa II
900
1 200
1 650
1 950
2 100
2 250
2 700
3 000
900
1 200
900
● klasa III
300
400
550
650
700
750
900
1 000
300
400
300
Ubezpieczeni Opieka Medyczna Standard – gwarantowany bezpłatny dostęp do 5 dni roboczych (bez skierowania i bez limitów) do 16 lekarzy
następujących specjalizacji:
alergolog, chirurg ogólny, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastrolog, ginekolog, kardiolog, nefrolog, neurolog,
okulista, ortopeda, otolaryngolog, pulmonolog, reumatolog, urolog
Dostęp gwarantowany jest w placówkach zakontraktowanych przez PZU POMOC ( ok. 1500 w skali kraju).
To placówki takie jak SWISSMED, ENEL MED, POLMED i ich podwykonawcy.
Możliwa refundacja wizyty lekarskiej lub badań w placówce innej niż wskazane, za okazaniem imiennego rachunku np. zwrot za specjalistę 65 zł. Szczegółowy
cennik na stronie www.policja-ubezpieczenia.pl)
Ubezpieczenie można rozszerzyć o pakiet rodzinny lub partnerski..
Łączna składka miesięczna w zł
59,52
72,96
92,56
105,89
112,41
118,93
138,87
151,92
80,02
93,46
78,99
Wariant dodatkowy dla pracowników, funkcjonariuszy i członków rodziny - Dodatkowa Ochrona Życia
Zdarzenie
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wysokość świadczenia w zł
Śmierć ubezpieczonego
20 000
40 000
60 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
60 000
120 000
180 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
100 000
160 000
280 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem na służbie/przy pracy
100 000
160 000
280 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym na służbie/przy pracy
140 000
200 000
380 000
Składka miesięczna
8,00 zł
11,00 zł
15,50 zł
Wariant dodatkowy dla pracowników i funkcjonariuszy
Zdarzenie
Wysokość świadczenia w zł
Śmierć ubezpieczonego
15 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem
35 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
100
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
50 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem na służbie/przy pracy
50 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym na służbie/w pracy
65 000
Śmierć ubezpieczonego spowodowana zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
50 000
Niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji
10 000
Leczenie szpitalne
● za dzień pobytu w szpitalu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem (za pierwsze 14 dni pierwszego pobytu)
100
● za dzień pobytu spowodowanego chorobą albo nieszczęśliwym wypadkiem (po 14 dniu pierwszego pobytu spowodowanego danym
nieszczęśliwym wypadkiem)
50
Składka miesięczna
14,47 zł
Najbardziej popularne opcje dodatkowe do ubezpieczenia grupowego (zawierane na dodatkowych deklaracjach)
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków funkcjonariuszy i pracowników
Zdarzenie
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1 % uszczerbku
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów
Usługi assistance zgodnie z OWU, m.in. organizacja i pokrycie kosztów pomocy medycznej:

wizyta lekarza w miejscu pobytu ubezpieczonego

wizyta ubezpieczonego u lekarza w placówce medycznej

wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu ubezpieczonego
Składka miesięczna
Wysokość świadczenia w zł
30 000
300
do kwoty 4 500
Limit 2 000 zł w odniesieniu
5 zł
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków niepełnoletnich dzieci funkcjonariuszy i pracowników
Zdarzenie
Wysokość świadczenia w zł
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Trwały uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za 1 % uszczerbku
Zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych, protez i środków pomocniczych oraz kosztów
Składka miesięczna
30 000
300
do kwoty 4 500
5 zł
Możliwość rozszerzenia oferty o dodatkowe zakresy zdrowotne - Zakresy Opieki Medycznej
ŚWIADCZENIA
całodobowa infolinia
Lekarska Opieka podstawowa
STANDARD
w zakresie
ubezpieczenia od W1
do W15

przegląd stomatologiczny
stomatologia zachowawcza
wizyty domowe
(w godz. i dn. wolnych od pracy)
internista, pediatra,
lekarz rodzinny

(alergolog, chirurg ogólny,
prowadzenie ciąży

-
16 specjalizacji
dostęp do lekarzy specjalistów
KOMFORT
dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog,
ginekolog, kardiolog,
nefrolog, neurolog, okulista,
ortopeda, otolaryngolog,
pulmonolog, reumatolog,
urolog)
22 specjalizacji
(alergolog, anestezjolog,
audiolog, chirurg ogólny,
chirurg, onkolog, dermatolog,
diabetolog, endokrynolog,
gastrolog, ginekolog,
hematolog, hepatolog,
kardiolog, nefrolog, neurolog,
okulista, onkolog, ortopeda,
otolaryngolog, pulmonolog,
reumatolog, urolog)




KOMFORT PLUS
OPTIMUM

internista, pediatra,
lekarz rodzinny
26 specjalizacji
(alergolog, anestezjolog,
audiolog, chirurg ogólny, chirurg
onkolog, dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog,
ginekolog, hematolog, hepatolog,
kardiolog, lekarz chorób
zakaźnych, nefrolog,
neurochirurg, neurolog, okulista,
onkolog, ortopeda, otolaryngolog,
pulmonolog, radiolog,
reumatolog, urolog, wenerolog)

internista, pediatra,
lekarz rodzinny
30 specjalizacji
(alergolog, anestezjolog, audiolog,
chirurg naczyniowy,
chirurg ogólny, chirurg onkolog,
dermatolog, diabetolog,
endokrynolog, gastrolog,
ginekolog, hematolog, hepatolog,
kardiolog, lekarz chorób zakaźnych,
lekarz specjalista rehabilitacji,
nefrolog, neurochirurg, neurolog,
okulista, onkolog,
ortopeda, otolaryngolog, proktolog,
pulmonolog, radiolog, reumatolog,
traumatolog, urolog, wenerolog)




20% zniżki
20% zniżki
20% zniżki
20% zniżki
-
2 wizyty/rok
4 wizyty/rok
4 wizyty/rok
szczepienia ochronne (grypa
tężec)+ WZW A i B
-


rehabilitacja ambulatoryjna
-
-
-
30 zabiegów/rok
Opieka Specjalistyczna
psychiatry i psychologa
-
-
4 wizyty/rok
4 wizyty/rok








Refundacja

zabiegi ambulatoryjne
(alergologiczne, chirurgiczne, ginekologiczne,
ogólnolekarskie, okulistyczne,
otolaryngologiczne, pielęgniarskie)
badania diagnostyczne
(bakteriologiczne, biochemiczne, biopsja
cienkoigłowa tarczycy, cytologiczne wymazu
z szyjki macicy, czynnościowe, endoskopia,
hormonalne, immunologiczne,
moczu, radiologia, serologiczne i
immunologiczne, skórne
testy alergiczne, tomografia komputerowa i
rezonans magnetyczny, USG, wirusologiczne)
49 badań i zabiegów
bezpłatnych
162 badania i zabiegi
bezpłatne
63 badania i zabiegi
ze zniżką 15%
124 badania i zabiegi
ze zniżką 15%
315 badań i zabiegów
bezpłatnych
403 badania i zabiegi
bezpłatne
Opieka Medyczna Składki miesięczne (dopłaty do ubezpieczenia Opieka Medyczna Standard)
dla osób, które posiadają wariant podstawowy ubezpieczenia na życie (W1–W15)
TYP PAKIETU
Indywidualny – ubezpieczony w ramach
wariantów podstawowych (W1-W15)
Partnerski (1+1) – ubezpieczony +
jedna wskazana osoba: małżonek/ partner
życiowy lub dziecko do 18. roku życia (uczące
– do 25. roku życia)
Rodzinny – ubezpieczony + wszyscy
członkowie jego rodziny: małżonek/partner
życiowy i dzieci do 18. roku życia (uczące – do
25. roku życia)
STANDARD
KOMFORT
KOMFORT PLUS
OPTIMUM
bez dopłaty
22,60 zł
44,00 zł
73,70 zł
12,15 zł
57,35 zł
100,15 zł
159,55 zł
24,30 zł
92,10 zł
156,30 zł
245,40 zł
Wszelkich informacji udzielą Państwu pracownicy:
dział finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
PZU Życie SA:
Monika Kloskowska tel. kom. 601 529 733, 58 308 33 24