POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI Nr

Transkrypt

POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI Nr
Załącznik nr 1
Warszawa, ……………….………………
POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI
Nr systemowy….........................
Nazwisko i imię ……………….……………….
Potwierdzam wolę podjęcia nauki w XLVII Liceum Ogólnokształcącym im. St. Wyspiańskiego w Warszawie.
Jako drugi język obcy wybieram język* …………………………………….
*języki do wyboru: francuski, niemiecki, rosyjski
…………………………………..
podpis kandydata
…………………………………………………………………………………………….……………………………
Wyrażam zgodę/nie wyrażam* zgody na umieszczanie zdjęć mojego dziecka (zdjęcia z uroczystości szkolnych) na
stronie internetowej szkoły i w gablotach na terenie szkoły.
…….………………………………..
podpis rodziców/prawnych opiekunów
*niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………………………………………….……………………………
Nazwisko i imię ……………….……………….
Warszawa,…………….………………
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze Statutem i Regulaminem Szkoły i zobowiązuję się zakupić koszulkę na
lekcje wychowania fizycznego z logo liceum do 9 września 2016 r. (koszt koszulki – około 30 zł)
…………………………………
podpis kandydata
…….………………………………..
podpis rodziców/prawnych opiekunów

Podobne dokumenty