Status niezależności

Transkrypt

Status niezależności
Status niezależności
Zgodnie z zasadą określoną w Załączniku II do „Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005
r. dotyczących roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek
giełdowych i komisji rady (nadzorczej)”, oraz zasadami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na
GPW”, przynajmniej dwóch członków rady powinno spełniać kryteria niezależności od spółki
i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z nią.
Warunki jakie powinien spełnić niezależny członek Rady Nadzorczej Mercor SA zostały określone
w Statucie Spółki. Zgodnie ze Statutem, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być
członkami niezależnymi. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej powinien złożyć
pisemne oświadczenie o spełnieniu opisanych w Statucie warunków.
W związku ze złożonymi oświadczeniami przez członków Rady Nadzorczej przy ich powołaniu, należy
stwierdzić, że Spółka spełniała kryteria niezależności członków Rady.