Jako główny cel naukowy projektu wyznaczono opracowanie

Transkrypt

Jako główny cel naukowy projektu wyznaczono opracowanie
Nr wniosku: 147659, nr raportu: 8369. Kierownik (z rap.): dr inż. Marek Zdzisław Matejun
Jako główny cel naukowy projektu wyznaczono opracowanie konceptualnego modelu podstawowych
reguł, determinant oraz efektów strategicznego podejścia do absorpcji wsparcia w zarządzaniu rozwojem
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Realizacji celu pracy poświęcono:
1. Badania eksperckie przeprowadzone z wykorzystaniem 3-rundowej metody delfickiej, których celem
była operacjonalizacja zmiennych występujących w modelu konceptualnym i jego wstępna weryfikacja w
oparciu o wiedzę i intuicję ekspertów.
2. Badania ankietowe na próbie 1741 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym 1217 podmiotów z
Polski oraz 524 firm z 21 innych, wybranych krajów Unii Europejskiej. Podstawowym celem tej części
badań była ilościowa weryfikacja empiryczna zaproponowanego modelu konceptualnego.
3. Badania w formie studium przypadku w 10 wybranych celowo firmach sektora MSP działających w
Polsce. Ich celem była jakościowa (opisowa) prezentacja i porównanie wzorcowych oraz
antywzorcowych rozwiązań stosowanych w ramach opracowanego modelu konceptualnego.
Podjęta w pracy problematyka ma istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy realizują
zamierzenia rozwojowe poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie (absorpcję) zewnętrznego wsparcia.
Badania wykazały, iż firmy sektora MSP z różnym nasileniem prowadzą aktywność absorpcyjną. Dla firm o
silnym zaangażowaniu w ten rodzaj działalności rekomendowane jest przyjęcie proponowanego w pracy,
strategicznego podejścia do absorpcji wsparcia (wraz z rozwojem specyficznych zasobów i umiejętności
kształtujących jego poziom). Zgodnie z modelem taka orientacja pozwala na istotną intensyfikację korzyści,
które mogą być wykorzystane w procesach zarządzania rozwojem firm sektora MSP. Ułatwieniu podlega także
sam przebieg prowadzonej działalności absorpcyjnej bez konieczności istotnego zwiększenia jej zakresu.
Za szczególnie istotny rezultat projektu dla rozwoju nauk o zarządzaniu należy uznać wyznaczenie
reguł i czynników kształtujących strategiczne podejście do absorpcji wsparcia wraz ze wskazaniem i
empiryczną weryfikacją efektów tego podejścia dla procesów rozwojowych firm sektora MSP. Proponowane
podejście jest osadzone w ramach ilościowej i jakościowej specyfiki MSP i związane z ewolucją myślenia
strategicznego w stronę podejścia dynamicznego i proaktywnego, opartego na okazjach oraz kontekstowej
analizie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania tych podmiotów. Stanowi to wkład do
rozwoju tych koncepcji i modeli zarządzania rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które
podkreślają znaczenie interakcji zachodzących pomiędzy organizacją i jej otoczeniem.
Efekty projektu dostarczają szeregu wskazówek dla MSP, instytucji wspierania małego biznesu, a także
dla działań i programów wsparcia skierowanych wobec kategorii najmniejszych podmiotów gospodarczych.
Projekt ma również istotne znaczenie dla gospodarki oraz społeczeństwa Unii Europejskiej, bowiem w
proponowanym modelu zakłada się szereg korzystnych efektów gospodarczych i społecznych, promuje
także polską naukę poprzez prowadzenie badań o zasięgu międzynarodowym. Wśród innych efektów
należy wymienić
szereg publikacji
naukowych, nawiązanie współpracy międzynarodowej
oraz
przygotowanie studiów przypadku do wykorzystania w procesie dydaktycznym. Należy ponadto wyrazić
nadzieję, iż projekt przyczyni się do podjęcia krytycznej dyskusji naukowej nad uwarunkowaniami absorpcji
wsparcia w procesach rozwojowych firm sektora MSP oraz stanie się inspiracją do dalszych prac
badawczych w tym obszarze.