0 lŁ]!9._`zg"`lo - `_` -Z!L

Transkrypt

0 lŁ]!9._`zg"`lo - `_` -Z!L
Remoni loka
Lp.
r.ieszkalneqo Łódz ul HarcersKa 2 ra
L]
Podstawa
3
1 KNNR
3
NNRNKB
202 0541'
j.m. Poszcz
Oprs iwylrczenra
0
0'19
0929-1C
oB[,1AR
Wyklcezmuruiwstawerenowychdrz!! piyto$ych
0702-05
2 KNR
]3
90'2.05
m.
rcŻwlelane
Wymjana okien zespolonych na okna rozweiane Uchylno
dwudzie ne z PCV o pow oc 2 5 rn2
2 25'1 5B+1 46'1
(z V])
25 cm
30
obróbk blacharsk e Ż b]achy powlekane] o szer
oo
1 845
RAŻEM
1 445
rn
rnt
W IozW]n ęc u
podokiennik ŻewnetrŻne
_
Razem
Tn-
5J-53-
RAZEM
_
5.45J
m':
01
analogia
2 30-A.25+1 41'
2_
4 KNR-W
a2 4135-42
25
obsadŻenie prefabrykowanych podokienNikóW dłUgośc] ponad 1
1
50'0
-
_,,i!-:
rn
szt
30
szt
4_
odb]cie tynkóW Wewnętrznych z Żaplawy Wap enne] na śclanach
01 0701-04 fiaracn. p lastrach o powierzchn odbicia ponad 5 m2 - skucie glazury
5 KNR-W
analogia
0.76'[2 1B+020+1 13+020]+1 46"[2'0 25+0 37]+1 36'['1 49+1 0B]+070'
t2'0.20+0.701
o powierŻchniodbicia ponad 5 m2
_
K
0 70-1 00+1 29-1 14
l_
--_
0T 0701-04
'KI'JRłł
analog a
,m2,_
to
rŃR-nrzz
02a4 02
ta- m'
lŁ]!9._'zg"'lo
ooorc e -ynlrcw',"ei:etr^y.n ,
,"p'.*1łaplFl.ej
f]larach. p lastrach o powierŻchni odbjc]a ponad 5
2'0 7Ą'1
'a
rn2
sc'a_dcn
g azura w kab nie
m2
76
ołła<Łrny scenne z płytex z ńńó.r' sŻt']cz"ych o .9" l"ńvći-t ształtach na Żaprawle kelowej clenkowalstwowe]: płytk oWymarach20x20
ni
m:
12'Óal,3
D'vu!'olne
Tllo
a1'e _Ż!bón
p'rł'eI-n_*e*'e_,z.,'.' n
17+1 60+3 65+4 2A)-A A2-2 04- n2
ę..ulsy_yn'
,ął9-4q4Ź!:Q ]1]1Ęqs. q q'?ozs-cl4
''3 Kl.]Rr,v 2- DV/'rk'ot"e.."]o*a'ó_zwyt:łe farua oe]na luo i.atową tyntow wównetrr ln:
02 1508-03 nych z dwukrotnylr szpachlcwanien
1
lł KNR
c2
lĄ
15T
2_
6-07
.52-[2.
1
8+ 1
Dł_' _lr_"
. 1
-"
5]+ 1
5C ,,,,.
-ao,",o'o* ri
5O'[025+C4C+1 75+1 20+071]-0.70'1
o*"',-='a-o"
o e _q
l'o 1a o^ż q?ej-''6*
06
"a-a'-rn
A52+42a43a+4-117=C55+095+245'037+07C+i76-2-024+C20+ rn
2'2 a'-2 6-- c9 "
-
źo zgc{nośt z on4inołem
\-s:.r.rr : :r,:!r.i-l
l\ !a:r'
2.171
2,171
2'605
RAZEM
2.605
-_"
*rćJ
uoo
'24 03l
RAZEL
2.505
124'O3l
113 539
RĄZEM
113'53-o
19 492
-- 10,49?
RAZEM
3 774
_!u!:ĘM _-
mrn
:ir-::FRt{r..s.:::
n?
mt
27-0 20-0 5E+5'0 20-0 59
l5-xl:nv,,iz_.leclnor<rctneiJoeroruanń-ńiĘ,,,,.',"."*y.nl'bsza"rhiśr
a2 T 5'7
2171
s-cl_yCr ty.'o^ 7 g'.n'owa'e-'1
3.55'4 2O+O 17'1 60+2 80"[3 53+2 60+0
0 80-2 c5+1 12-5 36+2-11 12+5.3612 80-6 03+1 11'1 74+2-[1 11-1 74)'
2.80 0.90'2.08-0 B2'2.04-0 70"2 04+1.51''1 20+0.25"0 40+1 30'[1 76+
]
8,355
RAZEM
cm
aoz
'07
8.355
n.
oow,prr.n_' po .''jlo*a.'. laloarn eńu sy''/m ła_vcn 'ńT*
l] K\R_W 4
0' '2or' 0B l'/'1(oł z poszpacn'olva-leń _'e'ół'ośc
02 'Ąl0
RAZEM
m, - '_' -Z!L
RAZEM
'Prlygolowa_le
l2 h\R_\Ą]
8355
Że^łanle płyty G/
8 KNR W 4_ PrŻecieranie lstniejących tynków wewnetrznych nie n]alowanych i nie
01 0713 03 petowanych na śc]anach _ po zeMan u płyty G/K
0
0.450
RAZEM
o] 0701-04 filarach pilastrach
a
0 450
RAZEM
rn2
6 KNR-W 4- Przec]elanie istniejących tYnkóW wewnętrznych nie malowanych nie ta' .ń2
01 0713 03 petowanych na ścianach po skuclu glazury
a76'121a+o 2a+1 13+0201+1 46"[2'0 25+0 37]+1 36'[1 49+1.08]+070" m,
analog
0.328
m2
T2'0 20+0 701
?
_ __ q!?8
RAZEM
J'l/b
3l 55c
RA'ENT
.
31.550
;!.Jr
>.-'-':,..--':,'
l rir:
r,'r,,
].Ka]J ':_,.slt.lrgEo Łódź
Lp.
L']l
Harcerska 2 m
13
oBMlAR
j.m. Poszcz
Opis i wyliczenia
Podstawa
2-
)wi.rkrotne malowan e farba olejna lub fta owa. kratek I drobnych elemen- szt.
15 KNR \i.
C2 -:ź'.5-L' iaw rnetalowych o powierzchni do 0'1 m2 bez szpachlowania
sŻt
2
rrua-ii
e o*uLrot
tzt
A1 't2a+',2 powierzchni do 0 75 m2
szt.
2
'ó K\R 4-o1
::'5-04
-
-l;
3 KNR-W
4-
c:0815,08
ocyklinowanje posadzek z deszczułek rra owanych ]aklerem chemout
waldŻainym
a 55'4 ?A+O 17- t 60+1 6T *1 15
Wymiana llstew przyściennych z drewna
2 60-0 82+0.17+
.60+3 65+4 2O+3 53-0 70+2*5.36+2-1
2-a 18r2'n4-2-1 '7-0 70 0'90 0
ża RŃRw7-D'ukr"t""
021511-07
-
1
4-oa
01oB-14
21 KNR
0108-16
LiŚciastego
82
.1
m2
5-0.70+2-0.07+
m
ma
Wywiezienie samochodam skrŻyniowyńi gruŻu z rozbieranych konŚtrukcji gruzo' i Żużlobetonowych na odległoŚć 15 km
m3
o+poz 2"0.1 0+poz 5"0.02+poz.7*0 02+poz 9"0.02
Zorgdnotr z oryginohm
Norń6 PRo vJers]a.4 3a
N'seł.!
2.ra] UŻ].1i.!'
k
AŃ
']oŁY
2.000
17.434
17
.034
m
m2
*0.1
2.000
2.000
RAŻElł
RAZEM
ooz.18
l
2 000
RAZEM
m2
ań]e farbami po|iwinylowyrni powierzchni Wewnękznych rn2
- drewna - lakierowanie parkietLl
ooz.
Razem
m3
30.450
!ŻEM
17 434
RAZEM
3o'45o
17.034
o 992
RAZEM
0.992

Podobne dokumenty