oświadczenie

Transkrypt

oświadczenie
OŚWIADCZENIE Ja, .........................................................., legitymujący/legitymująca się dowodem osobistym nr ........................................................., jako opiekun prawny ........................................................................., wyrażam zgodę na jej/jego udział w festiwalu gier i fantastyki Copernicon 2016, który odbędzie się w Toruniu w dniach 16– 18 września 2016. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program festiwalu Copernicon 2016 i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w imprezie nie podniosę żadnych zarzutów wobec organizatorów oraz uczestników, ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń. Uwagi dodatkowe (choroby, uczulenia, zażywane leki, dodatkowe informacje) …............................................................................................................................ ............…................................................................................................................ …............................................................................................................................ .…........................................................................................................................... …................................................................
.............................................. podpis osoby składającej oświadczenie telefony kontaktowe