Szkolny konkurs fotograficzny - "Kobieta w

Transkrypt

Szkolny konkurs fotograficzny - "Kobieta w
Szkolny konkurs fotograficzny - "Kobieta
w obiektywie"
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
2. Celem konkursu jest popularyzacja i propagowanie wśród młodzieży sztuki
fotografowania. Promowanie talentów uczniowskich. Podkreślenie i
przedstawienie roli kobiet w życiu społecznym. Prace mogą przedstawiać różne
wizerunki kobiet.
3. Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu zamkniętego, oceniania
zdjęć.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 8 lutego 2016 do 1marca 2016r.(włącznie)
2. Konkurs nie jest konkursem otwartym. Uczestnikiem konkursu (zwanym
dalej uczestnikiem) może być tylko każdy uczeń XI Liceum
Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, który spełni wymogi
niniejszego regulaminu.
3. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w
szczególności punkt ten punkt regulaminu, w którym zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz
innych dóbr prawnie chronionych.
5. Każdy uczestnik zgłasza dowolna liczbę prac
6. Format prac: wywołane odbitki kolorowe lub czarnobiałe zdjęć w formacie
nie mniejszym niż A4
7. Fotografie należy dostarczyć do nauczyciela p. Michała Luberdy w
określonym terminie następująco opisane (autor, klasa, tytuł)
8. Poprzez dostarczenie zdjęcia (lub zdjęć) na konkurs, uczestnik potwierdza, że
zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8.06.2016 roku w czasie festiwalu
twórczości artystycznej.
10.Decyzja jury jest ostateczne i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
11. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
III. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie
z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw
autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady
konkursu.
5. Regulamin jest do dostępny u organizatora oraz na stronie internetowej
szkoły.