Nowe zasady dotyczące pełnomocnictwa ogólnego

Transkrypt

Nowe zasady dotyczące pełnomocnictwa ogólnego
Gmina Poraj
Nowe zasady dotyczące pełnomocnictwa ogólnego
1 lipca 2016 r. weszły w życie nowe zasady dotyczące pełnomocnictwa ogólnego w ramach Ordynacji Podatkowej. Od
teraz pełnomocnicy będą mogli załatwiać wszystkie sprawy podatkowe w imieniu i na rzecz swoich mocodawców na
podstawie raz złożonego, drogą elektroniczną, pełnomocnictwa ogólnego. Powstanie także Centralny Rejestr
Pełnomocnictw Ogólnych.
Według nowych przepisów każdy może teraz ustanowić swojego pełnomocnika, który będzie go reprezentować we
wszystkich sprawach podatkowych, chyba że czynności będą wymagać osobistego działania i obecności podatnika.
Pełnomocnikiem może być adwokat, doradca podatkowy lub biuro rachunkowe, prowadzące nasze sprawy.
Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania w imieniu podatnika we wszystkich sprawach podatkowych oraz w
innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, załatwianych w
ramach dowolnej procedury podatkowej, z wyjątkiem podpisywania deklaracji podatkowych (tu nadal będzie
potrzebne odrębne pełnomocnictwo). Pełnomocnik ogólny będzie mógł być ustanowiony w każdej chwili - w toku
toczącego się postępowania, jak i wówczas, gdy żadna procedura nie będzie prowadzona. Można ustanowić jednego
lub kilku takich pełnomocników.
Zgłoszenia dotyczące upoważnień - ich ustanowienia, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia - będą składane w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Przedłożenie wersji papierowej będzie dopuszczalne tylko
w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających przekazanie zgłoszenia przez internet.
Pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) będzie składane tylko raz i obowiązywać będzie terminowo lub bezterminowo. Co
ważne, zwolnione jest z opłaty skarbowej. Dokonywać go może podatnik lub pełnomocnik, który uzyskał to
upoważnienie.
W przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa, jego zmiany, odwołaniu lub wypowiedzeniu ustnie do protokołu takie
pełnomocnictwo musi być zgłoszone przez organ podatkowy za pośrednictwem dedykowanego systemu
teleinformatycznego Ministra Finansów, służącego do wzajemnej komunikacji między organami administracji
podatkowej.
Wszystkie zgłaszane dane trafią do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Organy podatkowe
i organy kontroli skarbowej będą miały do niego dostęp. Urzędnicy sami więc sprawdzą umocowanie danej osoby do
reprezentowania podatnika. W razie potrzeby wydrukują pełnomocnictwo ogólne i wydruk dołączą do akt sprawy.
Ustanowienie, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego będzie skuteczne od dnia wpływu
takiej informacji do CRPO.
Szczegółowe informacje dotyczące pełnomocnictw ogólnych znajdują się na stronie Ministra Finansów.
1