PEŁNOMOCNICTWO USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKA

Transkrypt

PEŁNOMOCNICTWO USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKA
PEŁNOMOCNICTWO
JA NIŻEJ PODPISANY/A …................................................................................................................
ZAMIASZKAŁY/A …..........................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
LEGITYMUJĄCY/A SIĘ DOWODEM OSOBISTYM SERIA/NUMER ….......................................
WYDANYM PRZEZ …........................................................................................................................
PESEL …...............................................................................................................................................
USTANAWIAM PEŁNOMOCNIKA
W OSOBIE …....................…................................................................................................................
ZAMIASZKAŁEGO/ŁEJ......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA …........................................................................................................
LEGITYMUJĄCEGO/CEJ SIĘ DOWODEM OSOBISTYM SERIA/NUMER …..............................
WYDANYM PRZEZ …........................................................................................................................
PESEL …...............................................................................................................................................
…...…....................................................
(podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)
Do pełnomocnictwa należy dołączyć dowód osobisty osoby upowaznionej oraz dowód osobisty lub
kserokopię dowodu osobistego osoby udzielającej pełnomocnictwa. Jeżeli pełnomocnictwo
udzielane jest: małżonkowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu – pełnomocnictwo nie podlega
opłacie skarbowej. Jeżeli dotyczy osobi innej niż ww. należy dołaczyć dowód opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł.

Podobne dokumenty