wybór oferty pdf

Transkrypt

wybór oferty pdf
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż zakończony został proces wyboru wykonawcy usługi wsparcia
administracyjnego organizacji 16 dwudniowych seminariów szkoleniowych w związku z
realizacją projektu systemowego PARP pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”,
który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Podziałanie 2.1.3 „Wsparcie
systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”
PO KL.
Po analizie wszystkich otrzymanych dokumentów
Aleksandry Litawskiej.
najlepszą ocenę uzyskała oferta p.
Serdecznie dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym zapytaniem ofertowym oraz za
przesłanie Państwa ofert na wykonanie w/w usługi.
W załączeniu przesyłamy zestawienie wszystkich nadesłanych ofert
Lp nazwa oferenta
1
Aleksandra
Litawska
kwota brutto
usługi
uwagi
27 000,00
Wykazane w ofercie doświadczenie wskazuje , że usługa zostanie wykonana przez
oferenta zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a zaoferowana cena usługi
zawiera się w dostępnym budżecie
2
Marcin Szostak
14 400,00
Z uwagi na zaniżoną stawkę świadczonej usługi oraz brak możliwości
zweryfikowania doświadczenia oferenta, oferta nie została wzięta pod uwagę,
gdyż istnieje zagrożenie niewykonania usługi w zaoferowanej cenie lub niska jej
jakość.
3
Dorota Witkowska
177 120,00
W ofercie zostało wykazane doświadczenie oferenta w wykonywani usług o
zakresie wymienionym w zapytaniu ofertowym, jednak cena usługi przewyższa
dostępny budżet
Z poważaniem
Bartosz Korbus
Koordynator projektu
P r o j e k t s y s t e m o w y P A R P „ P a r t n e r s t w o P u b l i c z n o - P r y w a t n e ”
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Partner Projektu: Instytut PPP ul. Noakowskiego 24, 00-668 Warszawa www.ippp.pl [email protected] tel. (22) 435-95-02