WYKAZ SPRZĘTU oświadczam , że moja firma dysponuje

Transkrypt

WYKAZ SPRZĘTU oświadczam , że moja firma dysponuje
Załącznik
Nazwa i adres Wykonawcy ...... „
.• ..... „ .• • •. „ .•...... . . . . .. . . • . . ••..... . . .. . . . ...... . . •••••• •.. . . . .. „ „ . . . • •••••• . . . . .......
WYKAZ
Składając ofertę
oświadczam
nr 6 do SIWZ
w przetargu ......... ..... „
SPRZĘTU
••••••• • • ••• ••• . ••• ......... . . . „ . •..••• • • • • • • •••. • ••.•... . . . . . .. • . . . • •• •• • •••. . . . •.
, że moja firma dysponuje następującymi w pełni sprawnymi jednostkami
Wyszczególnienie (TYP,MODEL)
Ilość
sztuk
Wydajność
Rok
produkcji
sprzętu :
Forma
władania 2
Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 3
a) ......... ... ............... ............ „ ....•....••......... . ... . .. . .. ••.. • • . . . .
b) .......... „ . .... . .•.. „ „ „ ••... . . . . „ . . . . . ...... . . . . . .. . . . . . . . .... . . ... . . . . . . . . .
c) ........ „ . . . •.... . ......... • ••. • • • . • • •• • ••••••• „ •••••••• . ••..•••.• „ ..•.. . ••. . . .
d) .............. ... . „ ..•. „ . . . ... . . . .. „ ....... „ „ .... . ...... . . . . ......... .... ..••
„ „ „ ..... „ . „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „ „ . „ „ „ „ „
dn.
„ „ „ ... „ . .. „ . „ ... „ „ . „ .•
Podpisano :
(podpis
upełnomocnionego
przedstawiciela)
2 Określić
, czy jest to sprzęt będący własnością oferenta, czy też wynajęty, dzierżawiony, lub użyczony
wypis z rejestru środków trwałych lub odpowiednie umowy potwierdzające, że w/w jednostki
dyspozycji oferenta
3 Załączyć
sprzętu są
w

Podobne dokumenty