Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2015 z dnia 17 listopada

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2015 z dnia 17 listopada
Wydatki Budżetu Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 134/2015 z dnia 17 listopada 2015 roku
Dział
Rozdział
Paragraf
801
Treść
Oświata i wychowanie
80101
Szkoły podstawowe
Zmiana
Po zmianie
13 765 145,00
0,00
13 765 145,00
6 789 656,00
262,00
6 789 918,00
500,00
- 4,00
496,00
154 301,00
7 577,00
161 878,00
69 427,00
262,00
69 689,00
191 250,00
- 2 500,00
188 750,00
4190
Nagrody konkursowe
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4280
Zakup usług zdrowotnych
11 650,00
- 833,00
10 817,00
4300
Zakup usług pozostałych
66 909,00
- 1 990,00
64 919,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
10 600,00
- 500,00
10 100,00
4410
Podróże służbowe krajowe
4 350,00
- 1 240,00
3 110,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 500,00
- 510,00
1 990,00
218 130,00
0,00
218 130,00
18 466,00
- 1 352,00
17 114,00
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
3 460,00
1 493,00
4 953,00
4260
Zakup energii
4 620,00
- 91,00
4 529,00
4410
Podróże służbowe krajowe
50,00
- 50,00
0,00
3 352 638,00
- 262,00
3 352 376,00
80110
Gimnazja
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
74 248,00
4 703,00
78 951,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
51 899,00
- 262,00
51 637,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 300,00
- 524,00
776,00
4300
Zakup usług pozostałych
34 667,00
- 4 000,00
30 667,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
6 250,00
- 130,00
6 120,00
Podróże służbowe krajowe
3 000,00
- 49,00
2 951,00
1 057 458,00
0,00
1 057 458,00
4410
80150
Przed zmianą
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
Strona 1
BeSTia
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
59 969,00
2 025,00
61 994,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
48 900,00
1 873,00
50 773,00
4260
Zakup energii
23 510,00
- 755,00
22 755,00
4300
Zakup usług pozostałych
17 537,00
- 3 143,00
14 394,00
Pomoc społeczna
11 879 387,00
0,00
11 879 387,00
Rodziny zastępcze
75 400,00
14 600,00
90 000,00
Różne opłaty i składki
75 400,00
14 600,00
90 000,00
5 503 643,00
16 000,00
5 519 643,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
179 321,00
16 000,00
195 321,00
Dodatki mieszkaniowe
687 151,00
- 30 600,00
656 551,00
Świadczenia społeczne
687 011,00
- 30 600,00
656 411,00
4 035 848,00
0,00
4 035 848,00
Pozostała działalność
942 930,00
0,00
942 930,00
4300
Zakup usług pozostałych
619 190,00
- 12 500,00
606 690,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
173 379,00
12 500,00
185 879,00
41 935 123,27
0,00
41 935 123,27
852
85204
4430
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
85212
4010
85215
3110
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90095
Razem:
Strona 2
BeSTia

Podobne dokumenty