§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Transkrypt

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady
Miejskiej w Kłodawie Nr
XXXVIII/241/2013 z dnia 28
lutego 2013r
Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar,
o
których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo
ochrony środowiska
1.Dochody
Dz. 900 rozdz. 90019
§ 0690
190 000
Planowane wydatki
190 000
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia
- edukacja ekologiczna
zakup pojemników na odpady komunalne
- zakup sadzonek drzew i krzewów
§ 4300 zakup
§ 4300
usług pozostałych
- badanie zanieczyszczeń gleby
- edukacja ekologiczna
zabiegi pielęgnacyjne zieleni
§ 6050 wydatki inwestycyjne
- budowa separatora wód deszczowych
- budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej
budowa punktu selektywnej zbiórki
- odpadów
19 000
4 000
80195-4210
5 000
10 000
90002-4210
90004-4210
49 000
3 000
6 000
40 000
01095-4300
80195-4300
90004-4300
122 000
15 000
15 000
90001-6050
90001-6050
92 000
90002-6050
§ 6110
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Cichocki

Podobne dokumenty