3. pełnomocnictwo do odbioru korespondencji

Transkrypt

3. pełnomocnictwo do odbioru korespondencji
WZÓR
Rzeszów, dnia ………………………
Sąd Okręgowy
w Rzeszowie
Wydział………………..
Sygn. akt .........................
Powód: ..........................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres)
Pozwany: ......................................................
(imię i nazwisko/nazwa, adres)
Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji
Ja………………………(imię i nazwisko) legitymująca/cy się dowodem osobistym
numer
przy
…………………….,
zamieszkała/ły
ul.……………………...........,
ustanawiam
w
………………..............
………………………...(imię
i
nazwisko), legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….,
zamieszkałą/go
moim
w
………………….,
pełnomocnikiem
do
odbioru
przy
ul.
…………………...........
korespondencji
w
sprawie
...........................................................................................................................................
.....................……………………………
(własnoręczny podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa)