Nazwa i adres Zamawiającego: Radziejów, data

Transkrypt

Nazwa i adres Zamawiającego: Radziejów, data
Nazwa i adres Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Radziejowie
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
Radziejów, data...............................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Nazwa, adres, nr telefonu Oferenta)
FORMULARZ OFERTOWY na część nr……………………………………………………………
Nazwa Oferenta:…………………………………………………………………………………………
Adres Oferenta:………………………………………………………………………………………….
Telefon/fax Oferenta:…………………………………………………………………………………….
Adres e-mail Oferenta:……………………………………………………………………………………
Przedmiot oferty*:………………………………………………………………………………................
(podać nr części)…………………………………………………………………………………………..
Cena brutto za jedną godzinę zegarową…………………………………………………………………..
Słownie:…………………………………………………………………………………………................
Termin wykonania zamówienia do 30 listopada 2013 r.
Nazwa i numer konta bankowego Oferenta
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Numer NIP………………………………………………………………………………………………….
1. Termin wykonania zamówienia:
Zobowiązujemy się do wykonywania zamówienia w terminie i na zasadach określonych
w zapytaniu ofertowym, tzn. w okresie od 8 kwietnia 2013 roku do 29 listopada 2013 roku. Realizacja
przedmiotu zamówienia w okresie od 8 kwietnia 2013 r. do 29 czerwca 2013 r. oraz od
9 września 2013 r. do 22 listopada 2013 r., zgodnie z przedstawionym przez Starostwo powiatowe
*
Należy wpisać część zamówienia, na którą składana jest oferta
harmonogramem zajęć. Ze względu na transport należy umożliwić realizację zajęć dla kilku grup
z danej gminy jednocześnie.
2. Warunki płatności zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz
zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności
karnej wynikającej z art.233 Kodeksu Karnego.
........................................
( data )
..............................................................................
(podpis i pieczęć Oferenta / osoby
uprawnionej do reprezentowania Oferenta)