6/2007 » (zobacz pełny tekst ogłoszenia)

Transkrypt

6/2007 » (zobacz pełny tekst ogłoszenia)
Nr postępowania ZP 6/2007
Gdańsk, dnia 02.10.2007 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniŜej 137 000 EURO
(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)
Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych w Gdańsku
80-219 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30, woj. pomorskie
Telefon: (0-58) 347-29-15; faks: (0-58) 341-29-14;
ogłasza przetarg nieograniczony na remont tarasu, klatki schodowej i wymianę okien w budynku
Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych w Gdańsku – Wrzeszczu przy Al. Zwycięstwa
30.
CPV: 45222000-9; 45260000-7; 45410000-4; 45421000-4; 45431000-7; 45432000-4;
45442000-7
Wielkość lub zakres zamówienia: 71 262 PLN
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 0 zł) moŜna odebrać w siedzibie
zamawiającego, Gdańsk, Al. Zwycięstwa 30, pok. 101 lub za zaliczeniem pocztowym.
Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.akademicki.gda.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół WyŜszych w Gdańsku
Termin wykonania zamówienia:8 tygodni od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Wykonawcy muszą prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą.
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy posiadali doświadczenie polegające na wykonaniu
naleŜycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wielobranŜowych robót budowlanych remontowych stanowiących przedmiot zamówienia o
łącznej wartości, co najmniej 250.000,- zł.
Wykonawcy muszą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy w okresie ostatniego roku obrotowego a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie osiągnęli przychód netto ze sprzedaŜy
w wysokości, co najmniej 250.000,- zł.
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ustawy Pzp.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w
oparciu o informacje zawarte w wymaganych oświadczeniach i dokumentach. Z treści
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŜ w/w warunki Wykonawca spełnia.
Wadium: 0 zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. cena – 100 %
Oferty naleŜy składać w siedzibie zamawiającego: Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół
WyŜszych w Gdańsku-Wrzeszczu, przy Alei Zwycięstwa 30, w sekretariacie Dyrektora, pokoju
Nr 101.
Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2007 r. o godzinie 12:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2007 r. o godzinie 12:30 w siedzibie zamawiającego: przy Al.
Zwycięstwa 30, w pok. Nr 103
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
- Józef Gil – specjalista ds. zamówień, tel. (058) 347-29-15, od poniedziałku do piątku, w godz.
8:00-14:00.
Pozostałe informacje:....................................................................................................................
Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: - 02.10.2007 r.
......................................................
(podpis osoby uprawnionej)