Jak przygotować dokumentację przetargową w Republice Czeskiej ?

Transkrypt

Jak przygotować dokumentację przetargową w Republice Czeskiej ?
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Jak przygotować
dokumentację
przetargową
w Republice Czeskiej ?
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Pojęcie oraz konstrukcja prawna oferty
Podstawowym przepisem pawnym w zakresie udzielania zamówień publicznych jest ustawa nr 137/2006 „o zamówieniach publicznych” (zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) wraz z przepisami wykonawczymi.
Definicja oferty w czeskim prawie zamówień publicznych jest następująca:
Wersja polska
Wersja czeska
Oferta jest dokumentem, za pomocą którego podmiot ubiegający się o zamówienie
publiczne przejawia swoje zainteresowanie
uzyskaniem zamówienia. Najważniejszym
elementem oferty są dokumenty określone
w ogłoszeniu przetargowym. Podmiot ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może złożyć tylko jedną ofertę – w
przeciwnym razie zostanie wyłączony z postępowania przetargowego.
Informacje na temat formy i treści dokumentacji przetargowej oraz tego, jakie dokumenty należy przedłożyć w ramach składanej
oferty znajdują się zawsze w dokumentacji
przetargowej stanowiącej część ogłoszenia
o przetargu.
Nabídka je aktem, kterým uchazeč projevuje svůj zájem o veřejnou zakázku.
Základní obsahovou náležitostí nabídky
jsou doklady požadovanými v zadání
veřejné zakázky. Uchazeč může podat
pouze jednu nabídku, v opačném
případě musí být z účasti na zadávacím
řízení vyloučen. Informace o tom, jak
má vypadat nabídka a které dokumenty je nutné předložit, získá dodavatel ze
zadávací dokumentace.
Pojęcie dokumentacji przetargowej
Definicja dokumentacji przetargowej (zadávací dokumentace) w czeskim prawie jest następująca:
Wersja polska
Wersja czeska
Dokumentacja przetargowa to zbiór dokumentów, danych, wymogów oraz warunków technicznych określonych przez zamawiającego i wyznaczających przedmiot zamówienia publicznego w stopniu
szczegółowości niezbędnym do opracowania oferty.
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických
podmínek zadavatele vymezujících
předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacja przetargowa
musi zawierać następujące elementy:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Warunki ekonomiczne (handlowe) włącznie z warunkami płatności oraz ewentualnym wskazaniem warunków o charakterze
obiektywnym, w przypadku których istnieje
możliwość przekroczenia ceny wskazanej w
ogłoszeniu przetargowym.
1. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je
možno překročit výši nabídkové ceny.
2. Warunki techniczne lub szczególne
wymogi techniczne, jeśli jest to uzasadnione
przedmiotem zamówienia publicznego.
2. Technické podmínky nebo zvláštní
technické podmínky, je-li to
odůvodněno předmětem veřejné
zakázky.
3. Wymogi związane z ochroną tajnych
(poufnych) informacji, jeśli jest to uzasadnione rodzajem zamówienia publicznego.
3. Požadavky na opatření k ochraně
utajovaných informací, je-li to
odůvodněno předmětem veřejné
zakázky.
4. Wymogi związane z zabezpieczeniem
dostaw, jeśli jest to uzasadnione rodzajem
zamówIenia publicznego.
4. Požadavky na zabezpečení
dodávek, je-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky.
5. Wymogi związane z wariantowością ofert,
jeśli taki element został dopuszczony przez
zamawiającego.
5. Požadavky na varianty nabídek,
pokud je zadavatel připustil.
6. Wymogi określające sposób opracowania
ceny ofertowej.
6. Požadavek na způsob zpracování
nabídkové ceny
7. Warunki opracowania oferty.
7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky.
8. Způsob hodnocení nabídek podle
hodnotících kritérií.
8. Sposób oceny ofert zgodny z obowiązującymi kryteriami wyboru i oceny.
9. Wymóg złożenia oferty jedynie w formie
elektronicznej, w sytuacji gdy zostało to
wskazane przez zamawiającego.
10. Inne wymogi zawiązane z zamówieniem
publicznym określone przez zamawiającego.
9. Požadavek na podání nabídky
pouze v elektronické podobě
prostřednictvím elektronického
nástroje, pokud tak zadavatel stanovil.
10. Jiné požadavky zadavatele na
plnění veřejné zakázky.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Gdzie można otrzymać dokumentację przetargową ?
Dokumentacja przetargowa (lub przynajmniej jej część tekstowa) co do
zasady musi zostać ogłoszona na profilu internetowym zamawiającego. W
przypadku, gdy część dokumentacji przetargowej nie została upubliczniona podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne może wnioskować na
piśmie o jej udostęponienie. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do przekazania lub przesłania zainteresowanemu podmiotowi
brakującej części dokumentacji w terminie trzech dni roboczych od otrzymania wniosku w tej sprawie (w przypadku uproszczonego postępowania podlimitowego termin ten jest
krótszy i wynosi dwa dni).
Aktualne informacje na temat przetargów ogłaszanych przez czeskie instytucje publiczne ukazują się na
stronie: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/
Zakres oferty ustanowiony przez obowiązujące przepisy prawa czeskiego (obowiązkowe elementy oferty)
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa czeskiego każda oferta składana w ramach postępowania przetargowego musi zawierać następujące elementy:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Dane pozwalające na identyfikację podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne.
1. Identifikační údaje uchazeče.
2. Projekt umowy podpisany przez osobę uprawnioną
do występowania w imieniu podmiotu ubiegającego
się o zamówienie publiczne.
2. Návrh smlouvy podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
3. Inne dokumenty wymagane na podstawie przepisów ustawy lub kryteriów wskazanych przez zamawiającego (tego typu dokumenty różnią się od siebie w zależności od rodzaju ogłaszanego postępowania przetargowego).
3. Další dokumenty, které jsou požadovány
zákonem nebo zadavatelem a liší se podle
druhu zadávacího řízení.
4. Oferta musi być zredagowana w wymaganym języku.
4. Nabídka musí být zpracována v
požadovaném jazyce.
5. Cześcią oferty, zgodnie z § 68 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych, muszą być również: zestawienie
organów statutowych lub lista czonków organów statutowych, którzy w okresie 3 lat poprzedzających termin
składania ofert byli związani z podmiotem ubiegającym się o zamówienie publiczne stosunkiem pracy, zależnością funkcyjną lub innego rodzaju, podobnym stosunkiem prawnym.
5. Součástí nabídky dále musí být ve smyslu
§ 68 odst. 3 zákona: seznam statutárních
orgánů, nebo členů statutárních orgánů,
kteří v posledních třech letech od konce
lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném
poměru u zadavatele.
6. Lista właścicieli akcji (w przypadku, gdy podmiot
ubiegający się o zamówienie publiczne występuje w
formie spółki akcyjnej), którzy posiadają papiery wartościowe firmy stanowiące ponad 10% kapitału zakładowego.
6. Seznam vlastníků akcií (pokud má dodavatel formu akciové společnosti), jejichž
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10
% základního kapitálu.
7. Oświadczenie, w ramch którego podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne potwierdzi, iż w związku z
ogłoszonym przetargiem nie zawarł ani nie zawrze
umowy zakazanej przez przepisy dotyczące ochrony
konkurencji gospodarczej.
7. Prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel
a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Zestawienie dokumentów stanowiących część oferty (szczegółowe wymagania są w
tym przypadku ustanowione przez przepisy ustawy oraz warunki wskazane w dokumentacji przetargowej):
Wersja polska
Wersja czeska
1. Dane pozwalające na identyfikację podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne.
1. Identifikační údaje dodavatele.
2. Dokumenty poświadczające spełnienie
podstawowych, wymaganych kwalifikacji.
2. Dokumenty prokazující splnění
základní kvalifikace.
3. Dokumenty poświadczające posiadanie
kwalifikacji zawodowych.
3. Dokumenty prokazující splnění profesní kvalifikace.
4. Oświadczenie o zdolności ekonomicznej i
finansowej do realizacji zamówienia publicznego.
4. Čestné prohlášení o ekonomické a
finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku.
5. Dokumenty poświadczające spełnienie
wymagań technicznych .
5. Dokumenty prokazující splnění technické kvalifikace.
6. Zestawienie organów statutowych.
6. Seznam statutárních orgánů.
7. Zestawienie właścicieli akcji.
7. Seznam vlastníků akcií.
8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się
o zamówienie publiczne składane na podstawie § 68 ust. 3 litera c) ustawy o zamówieniach publicznych..
8. Prohlášení uchazeče podle § 68
odst. 3 písm. c) zákona.
9. Projekt umowy podpisany przez osobę
uprawnioną do występowania w imieniu
podmiotu ubiegającego się o zamówienie
publiczne.
9. Návrh smlouvy podepsaný za nebo
jménem uchazeče.
10. Pozostałe dokumenty wymagane na
podstawie obowiązujących przepisów ustawy o zamówieniach publicznych lub wymogów określonych przez zamawiającego.
10. Ostatní dokumenty, jsou-li zákonem nebo zadavatelem vyžadovány.
Złożenie oferty (akt podání nabídky)
Sposób złożenia oferty
Oferta w ramach czeskiego postępowania przetargowego jest co do zasady składana w formie pisemnej i w terminie przewidzanym w ogłoszeniu przetargowym. Każdy
podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne może złożyć tylko jedną ofertę, przy
czym oferta o charakterze wariantowym jest traktowana jak jedna propozycja.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Składanie ofert wariantowych jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy
zamówienie publiczne jest udzielane na podstawie pierwszoplanowego
kryterium opłacalności ekonomicznej a instytucja zamawiająca przewidziała możliwość składania ofert wariantowych w specyfikacji przetargowej.
Podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne składa ofertę w formie
pisemnej lub elektronicznej.
Forma pisemna (listinná podoba)
Oferta jest składana w zamkniętej kopercie, która musi być oznaczona
przez podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne nazwą zamówienia
(název veřejné zakázky) oraz wskazaniem adresu kontaktowego (z reguły
adresu siedziby firmy).
Forma elektroniczna (elektronická podoba)
Istnieje również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji. Środki te muszą spełniać wymagania techniczne określone w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w zarządzeniu nr
9/2011 (vyhlášká č. 9/2011 Sb.), na podstawie którego ustanowiono bardziej szczegółowe warunki dotyczące narzędzi elektronicznych oraz wymogów stawianych przy składaniu ofert w tej formie. W takim przypadku konieczne jest złożenie oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zaručený elektronický podpis založen na kvalifikovaném certifikátu).
Zamawiający może określić, iż ofertę można złożyć tylko i wyłącznie w
formie elektronicznej. Tego typu wymóg musi jednak zostać wyraźnie
określony w dokumentacji przetargowej.
Katalog elektroniczny (elektronický katalog)
Katalog elektroniczny to szczególna forma, za pośrednictwem której podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne może przedstawić zamawiającemu dane niezbędne do oceny oferty. Pod pojęciem katalogu elektronicznego rozumie się zestawienie informacji zawierające:
- ceny odpowiadające poszczególnym wydatkom związanym z realizacją
zamówienia publicznego (soubor informací obsahující ceny odpovídající
jednotlivým položkám předmětu veřejné zakázky),
- opis wydatków (popis položek),
- inne dane związane z wyżej wymienionymi wydatkami (případně další
údaje s nimi související).
Katalog elektroniczny jest wykorzystywany przede wszystkim w przypadku
zamówień publicznych udzielanych na podstawie umowy ramowej
(rámcová smlouva) lub w ramach dynamicznego systemu zakupów
(dynamickỳ nákupní system). Informacje przekazywane w formie katalogu
elektronicznego muszą spełniać wszelkie warunki ustanowione dla narzędzi
elektronicznych wykorzystywanych w ramach komunikacji za pośrednictwem środków elektronicznych.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Wadium:
Wadium służy jako instrument zabezpieczający wypełnienie zobowiązań
wykonawcy wynikających z jego uczestnictwa w postępowaniu przetargowym. Wadium może być wymagane dla zamówień publicznych powyżej i
poniżej progu.
Postępowania, w których zamawiający jest uprawniony do wymagania
wadium to:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Postępowanie nieograniczone.
1. Otevřené řízení.
2. Postępowanie ograniczone.
2. Užší řízení.
3. Procedura negocjacyjna z
uprzednim zawiadomieniem.
4. Uproszczona procedura podlimitowa.
5. Dialog konkurencyjny.
3. Jednací řízení s uveřejněním.
4. Zjednodušené podlimitní řízení.
5. Soutěžní dialog.
Wadium nie może być wymagane przy wprowadzeniu dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający zobowiązany jest do podania wymagania wadium i jego
wysokości w ogłoszeniu.
Wysokość wadium
Zamawiający ustanawia wysokość wadium w kwocie bezwzględnej w wysokości do 2% szacunkowej wartości zamówienia publicznego lub do 5%
szacunkowej wartości zamówienia publicznego, jeżeli w postępowaniu
przetargowym zostanie wykorzystana aukcja elektroniczna.
Formy, w których oferent jest uprawniony do wniesienia wadium to:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Zdeponowanie wymaganej kwoty na koncie zamawiającego.
1. Složení peněžní částky na účet zadavatele.
2. Gwarancja bankowa lub
ubezpieczenie gwarancji
(zgodnie z postanowieniami
ustawy nr 37/2004 o umowie
ubezpieczonej z późniejszymi zmianami).
2. Bankovní záruka, nebo pojištění záruky
(podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě, ve znění pozdějších předpisů).
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczenia gwarancji oferent jest
zobowiązany do zagwarantowania jej ważności przez cały czas przetargu.
Jeżeli wadium ma być udzielone w formie ubezpieczenia gwarancji, umowa ubezpieczenia musi być zawarta tak, że ubezpieczonym jest oferent, a
osobą uprawnioną, mającą prawo do otrzymania odszkodowania z ubezpieczenia, jest zamawiający. Ubezpieczyciel wydaje ubezpieczonemu pisemne potwierdzenie zawierające zobowiązanie do wypłacenia zamawiającemu odszkodowania z ubezpieczenia w przypadku, gdy oferent wbrew
prawu lub wbrew SIWZ odwoła lub zmieni ofertę, odmówi zawarcia umowy
lub nie zapewni zamawiającemu odpowiedniej współpracy przy zawieraniu umowy.
Otwieranie ofert przez członków Komisji
Pierwsza faza samego postępowania przetargowego, czyli otwieranie
ofert, jest jedną z procedur, na które w zasadniczy sposób wpłynęła nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Należy podreślić, iż nowelizacja ustawy bardzo pozytywnie wpłynęła na ten etap postępowania przetargowego czyniąc go mniej sformalizowanym i bardziej przejrzystym.
Otwarcie ofert musi mieć miejsce bezpośrednio po terminie składania
ofert.
Na tym etapie posępowania odpada tak zwana kontrola formalna kompletności zamówień i komisja sprawdza tylko podstawowe wymogi przewidziane dla złożonej dokumentacji:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Czy koperta jest nieuszkodzona i nie posiada znaków niedopuszczalnej manipulacji ?
1. Zda je obálka neporušená a nejeví
známky nevhodné manipulace ?
2. Czy oferta została złożona przez osobę,
która jest uprawniona do występowania w
imieniu podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne ?
2. Zda nabídku podala osoba, která je
oprávněná jednat jménem uchazeče ?
3. Czy oferta została zredagowana w języku
czeskim lub innym języku wskazanym w ogłoszeniu o przetargu ?
3. Zda je nabídka psána česky, respektive v jazyce požadovaném zadavatelem ?
4. Czy została określona wysokość ceny ofertowej oraz czy zostały spełnione inne wskazane kryteria ?
4. Zda a v jaké výši je uvedena
nabídková cena a další číselně vyjádřená kryteria ?
5. Czy oferta zawiera projekt umowy podpisany przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu podmiotu ubiegającego się
o zamówienie publiczne ?
5. Zda nabídka obsahuje návrh
smlouvy řádně podepsaný uchazečem ?
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Rezultatem otwarcia kopert zawierających oferty jest protokół, w którym
wskazuje się, kto złożył zamówienia, kto spełnił obowiązujące wymogi formalne a także kto został zgłoszony do wykluczenia z postępowania przetargowego. Jeżeli oferta nie spełnia wszystkich pięciu punktów wskazanych
w pożyszej tabeli, komisja bezzwłocznie wyklucza ją na podstawie § 71
ustawy o zamówieniach publicznych. Otwieranie ofert jest publiczne. Komisja może to robić również w obecności przedstawicieli wykonawców, którzy
decydują czy wezmą w tym udział, czy nie. Umocowaniem do udziału
pzrzedstawiciela potencjalnego wykonawcy poprzez przedstawienie
członkom Komisji pełnomocnictwa lub odpisu z rejestru sądowego.
Kto otwiera oferty?
Przepisy ustawy o zamówieniach publicznych wspominają o dwóch rodzajach Komisji –
do spraw otwierania ofert oraz do spraw oceny. Komisja do spraw otwierania ofert przeprowadza jedynie kontrolę ofert w zakresie opisanym powyżej, a dopiero komisja do
spraw oceny wybiera najlepszą ofertę według uprzednio ustalonych kryteriów. Jednak
zamawiający może mianować tylko jedną komisję, działającą w jego imieniu i wykonującą obie te czynności łącznie. Rozpatrując kwestie działalności komisji należy wspomnieć,
iż ich członkowie są zobowiązani do zachowywania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku ze swoim uczestnictwem w pracach organów tego typu.
W wypadku, gdy zamawiający zdecyduje się na powołanie oddzielnej komisji do spraw
otwierania ofert, musi ona liczyć co najmniej trzech członków. Wyjątki w tym zakresie stanowią zamawiający sektorowi i zamawiający publiczni, którzy udzielają zamówienia publicznego w negocjacjach bez ogłoszenia lub na podstawie umowy ramowej. Nie są oni
zobowiązani do powołania komisji ds. otwierania ofert, a wszelkie prawa i obowiązki związane z otwieraniem ofert pełni bezpośrednio zamawiający.
Co rozumiemy pod pojęciem otwarcia oferty jeżeli jest ona składana w formie elektronicznej?
Poprzez otwarcie oferty złożonej w formie elektronicznej rozumie się udostępnienie jej treści komisji. Komisja otwiera oferty złożone w postaci elektronicznej w terminie od upłynięcia terminu składania ofert do terminu otwierania ofert na podstawie § 71 ust. 4.
Komisja kontrolująca otwieranie oferty złożonej w formie elektronicznej sprawdza (poza
wymogami formalnymi o charakterze ogólnym) też autentyczność oferty oraz to czy nie
manipulowano z danymi w niej zawartymi przed jej otwarciem.
W przypadku złożenia oferty zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej Komisja rozpoczyna otwieranie od formy elektronicznej. Dopiero następnie kontynuuje otwieranie
ofert złożonych w formie papierowej.
Niedotrzymanie terminu złożenia
Jeśli któraś z ofert została złożona po upłynięciu terminu składania ofert, komisja nie
otwiera tej oferty i informuje zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia oferenta o tym, że jego oferta została złożona po
upłynięciu terminu składania ofert. Oferta złożona zbyt późno nie jest zwracana oferentowi, a zamawiający ją archiwizuje.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Protokół z otwarcia ofert przetargowych
Po przeprowadzeniu kontroli komisja spisuje protokół z otwierania
ofert złożonych w formie papierowej lub elektronicznej.
Po podpisaniu protokołu z otwarcia ofert przez wszystkich obecnych
członków Komisji do protokołu dołączana jest lista obecnych oferentów, jeśli na podstawie decyzji zamawiającego jest ona złożona
oferentom do podpisu. Protokół z otwierania ofert zostaje dołączony do listy złożonych ofert.
Ogłoszenie zwycięzcy przetargu
Ogłoszenie o wyborze najlepszego wykonawcy
Zgodnie z obowiązującym prawem ogłoszenie wyboru najlepszego wykonawcy w postępowaniu przetargowym powinno zawierać następujące elementy wskazane w poniższej
tabeli:
Zakres ogłoszenia:
Wersja polska
Wersja czeska
1. Dane pozwalające na identyfikację
podmiotu ubiegającego się o zamówienie publiczne.
1. Identifikační údaje uchazečů, jejichž
nabídka byla hodnocena.
2. Wynik oceny, na podstawie którego
zostanie zredagowana kolejność ocenionych ofert.
2. Výsledek hodnocení nabídek, z něhož
bude zřejmé pořadí nabídek.
3. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej
oferty.
3. Odůvodnění výběru nejvhodnější
nabídky.
4. Liczba oraz kolejność ofert, które zostały ocenione w ramach procedury
negocjacyjnej z uprzednim zawiadomieniem.
4. Počet a pořadí nabídek, které byly hodnoceny v jednacím řízení s uveřejněním.
5. Pouczenie o terminie składania zażaleń, który wynosi 15 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia zawiadomienia o
wyniku postępowania przetargowego.
5. Poučení o lhůtě pro podání námitek,
která je 15 kalendářních dní od doručení
oznámení
Ustawa o zamówieniach publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek odesłania
wszystkim oferentom, którzy nie zostali ostatecznie wykluczeni, zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty w terminie do pięciu dni roboczych. Ustawa wymienia także minimalne wymogi, które takie zawiadomienie musi zawierać.
Termin składania odwołań wynosi piętnaście dni kalendarzowych od doręczenia zawiadomienia. Przez ten czas zamawiającemu nie wolno zawrzeć umowy ze zwycięskim oferentem. Dopiero po jej upłynięciu i w przypadku niezłożenia odwołań zamawiający ma
kolejnych piętnaście dni kalendarzowych na zawarcie umowy w zakresie określoinym w
ofercie zwycięskiego oferenta.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Co w przypadku zaistnienia odwołania ?
Środki zaradcze ustawy o zamówieniach publicznych oparte są na zasadzie tak zwanego „ponownego rozpatrzenia sprawy”. Jest to szczególny
sposób zastosowania procedury odwoławczej, kiedy to o unieważnieniu
lub o zmianie decyduje sam organ, wydający podważaną decyzję. Jej celem jest umożliwienie szybkiego naprawienia własnego błędu. W ten sposób w drugim etapie o odwołaniach decyduje sam zamawiający, dopiero
potem konieczne jest zwrócenie się do Urzędu do spraw Ochrony Konkurencji Gospodarczej Republiki Czeskiej.
Odwołanie przysługuje oferentowi w odniesieniu do wszystkich czynności zamawiającego
w ramach postępowania przetargowego. Często jednak możliwość odwołania stanowi
znaczną przeszkodę w zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, gdy nieskuteczny oferent stara się przy pomocy odwołań zmienić decyzję
komisji oceniającej. Rozważając zasadność ewentualnych podstaw odwołania należy
wziąć pod uwagę obiektywne szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Jeżeli
„skrzywdzona” firma jest naprawdę przekonana co do swojego stanowiska i potrafi je
obiektywnie uargumentować, istnieje duża szansa iż odwołanie zostanie uwzględnione.
W przypadku podstępowania odwoławczego w zakresie zamówień publicznych w Republice Czeskiej bardzo często dochodzi do zastosowania przez firmy środka w postaci wniosku o wydanie postanowienia o zastosowaniu środka tymczasowego przez Urząd do
Spraw Ochrony Konkurencji Gospodarczej. Wydanie tego typu postanowienia przez
Urząd uniemożliwia zamawiającemu zawarcie umowy ze zwycięzcą przez niego wybranym oraz pozwala na wstrzymanie całego postępowania przetargowego. Dla zamawiającego natomiast wydanie postanowienia o środku tymczasowym przez Urząd może stanowić jasny sygnał, że ewentualną wątpliwość co do zamawiającego uważa za bardzo
poważną.
W przypadku mniej poważnych wykroczeń Urząd do Spraw Ochrony Konkurencji Gospodarczej może również nałożyć karę na zamawiającego bez wymagania kontroli wyniku
przetargu. Wspomniana kara może zostać wymierzona przez Urząd do Spraw Ochrony
Konkurencji Gospodarczej również w podwójnej wysokości w stosunku do obecnej regulacji ustawowej - do dziesięciu procent wartości zamówienia lub 20 milionów koron czeskich. Podwójny wymiar kary pieniężnej jest stosowany w przypadku powtarzających się
uchybień ze strony zamawiającego.
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
BIBLIOTECZKA PRZEDSIĘBIORCY / KNIHOVNIČKA PODNIKATELE
Więcej informacji:
Ustawa nr 137/2006 o zamówieniach publicznych (Zákon č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách):
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?
idBiblio=62419&nr=137~2F2006&rpp=15#local-content
Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji Gospodarczej (Úřad na ochranu
hospodářské soutěže – ÚOHS):
http://www.uohs.cz
http://www.compet.cz
System Informacyjny Zamówień Publicznych (Informační systém o veřejných
zakázkách):
Każda instytucja dokonująca zamówień publicznych w Republice Czeskiej jest
zobowiązana do publikowania informacji o przetargach w tzw. Systemie Informacyjnym Zamówień Publicznych (Informační systém o veřejných zakázkách).
Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć na stronie Systemu:
http://www.isvzus.cz
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz
Dziennik ustaw (Sbírka zákonů):
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu
Zamówienia publiczne na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki
Czeskiej (Ministerstvo pro místní rozvoj):
www.portal-vz.cz
Projekt CZ.3.22/2.1.00/11.02605 „Zamówienia publiczne bez granic” jest współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.