Windykacja należności

Transkrypt

Windykacja należności
Warszawa 2016-12-21
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Windykacja należności
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na windykacji w imieniu Zamawiającego należności
wynikających z zawartych umów. Czynności Wykonawcy będą obejmować:
1) wysyłanie do wytypowanych dłużników wezwań do zapłaty,
2) sporządzanie i składanie w imieniu Zamawiającego pozwów o zapłatę,
3) uzyskanie klauzuli wykonalności,
4) wysyłanie do dłużników wezwań do zapłaty przedegzekucyjnych,
5) sporządzanie i kierowanie do komorników wniosków egzekucyjnych,
Wykonawca będzie świadczył usługi windykacyjne za wynagrodzeniem w postaci prowizji od
zwindykowanych przez niego należności.
Koszty sądowe i egzekucyjne uiszcza Zamawiający.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2016-12-30 o godz. 16:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: [email protected]
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:
- drogą mailową na adres: [email protected]
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43, pok. 6
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
80 % cena - wyrażona w % należności głównej
20 % - konsultacje w siedzibie Zamawiającego liczba godzin tygodniowo
Zapraszamy do składania ofert.

Podobne dokumenty