15/2016 5.04 podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia

Transkrypt

15/2016 5.04 podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia
Raport ESPI
Numer:
15/2016
Data sporządzenia:
05.04.2016
Spółka:
Korporacja KGL S.A.
Temat:
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia
nieruchomości
Podstawa prawna:
Art 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne
Treść Raportu:
Zarząd Korporacja KGL S.A. (dalej „Spółka” ) informuje, iż w dniu 05.04.2016 roku
Spółka podpisała List Intencyjny z firmą Rent - Tech Sp. z o.o. w sprawie nabycia
nieruchomości. Na mocy Listu Intencyjnego Strony deklarują chęć podpisania umowy
zakupu przez Spółkę Korporacja KGL S.A. nieruchomości gruntowej położonej w
miejscowości Klaudyn wraz z prawem własności położonych na ww. nieruchomości
budynków, budowli i urządzeń trwale z gruntem związanych.
W Liście Intencyjnym strony deklarują wolę zawarcia przedwstępnej umowy kupna
sprzedaży ww. nieruchomości w terminie do dnia 31.05.2016, pod warunkiem ustalenia
wszystkich warunków transakcji. W przypadku dojścia przedmiotowej transakcji do
skutku, Spółka o powyższym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
Nabycie powyższej nieruchomości wpisuje się w realizację ogłoszonej raportem
bieżącym nr 14/2016 Strategii Rozwoju Spółki zakładającej pozyskanie dodatkowego
miejsca produkcyjno-magazynowego w bezpośrednim sąsiedztwie bieżących instalacji.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.05.184.1539).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Krzysztof Gromkowski – Prezes Zarządu
Lech Skibiński – Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty