Formularz Oferty „Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w

Transkrypt

Formularz Oferty „Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w
Załącznik nr 1
pieczęć wykonawcy]
Formularz Oferty
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczony na realizację zamówienia pod nazwą:
„Dostawa ciągnika rolniczego do ZSCKR w Nowosielcach ”
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferowany CIĄGNIK ROLNICZY ........................................................ posiada następujące
parametry zgodne z wymogami pkt. 3 SIWZ czyli opisem przedmiotu zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji, przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za
związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, nie wnosimy do nich
zastrzeżeń.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena
Netto
Podatek VAT
Brutto
…..........................................zł …....................................zł …..............................zł
Termin wykonania zamówienia
…............................dni
4. UDZIELAMY gwarancji na wykonane dostawy: …......... miesięcy od daty podpisania protokołu
końcowego odbioru dostaw.
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. AKCEPTUJEMY ogólne warunki umowy, stanowiące integralną część SIWZ, i w przypadku wyboru
naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę na
warunkach określonych w SIWZ, w ogólnych warunkach umowy i w naszej ofercie, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do sporządzenia
prawidłowej oferty.
8. OŚWIADCZAMY, że całe zamówienie zrealizujemy sami/ wspólnie z……………………………………….
9. JESTEŚMY związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10. OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …............. do …............ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
11. POTWIERDZAMY, iż nie uczestniczymy w innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia.
12. OSOBĄ wskazaną do kontaktów z Zamawiającym jest: [należy podać imię i nazwisko osoby do
kontaktu, nr tel., nr faksu]
Załącznik nr 1
_______________________________________________________________________________
13. Ofertę składamy na ______ kolejno ponumerowanych stornach, ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej
oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
……………………………..
data
…........................................................
Podpis i pieczątka wykonawcy lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela