Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w

Transkrypt

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w
Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..................................... wydanym przez………….
.......................................................................................................................................................
oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko .............................................................................
(imię i nazwisko)
kandydujące do przedszkola ……………………………………………………………….oraz
(nazwa placówki)
nie wychowuję innego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..................................... wydanym przez………….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że mój syn/córka....................................................................... wychowuje się w
(imię i nazwisko kandydata)
rodzinie wielodzietnej, która liczy ................ dzieci.
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie rodziców o zamieszkaniu dziecka w granicach przedszkola,
do którego ubiega się o przyjęcie
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ..................................... wydanym przez………….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że mój/a syn/córka ……………………………...zamieszkuje w granicy obwodu
( imię i nazwisko dziecka)
…………………………………………………………………................................ w Kobyłce
(nazwa placówki)
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie rodziców o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych
w Urzędzie Skarbowym w Wołominie
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................................... wydanym przez……..…….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie.
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu
albo o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr .............................. wydanym przez………….…..
......................................................................................................................................................
oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ......................................................................................
lub
że wykonuję pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej……………………………………..
.......................................................................................................................................................
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr ................................... wydanym przez………..….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym……………………………….
......................................................................................................................................................
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Oświadczenie rodziców o prowadzeniu gospodarstwa rolnego
Ja niżej podpisana/y ....................................................................................................................
zamieszkała/y ..............................................................................................................................
legitymująca/y się dowodem osobistym nr .................................. wydanym przez…………….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że prowadzę gospodarstwo rolne.
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelny podpis)
Adnotacje urzędowe
Oświadczenie rodziców o akceptacji chrześcijańskiego modelu wychowania
i zgoda na udział w obowiązkowych zajęciach katechetycznych
w Katolickim Publicznym Przedszkolu im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce
Ja niżej podpisana ....................................................................................................................
legitymująca się dowodem osobistym nr ..................................... wydanym przez………….
.....................................................................................................................................................
Ja niżej podpisany ....................................................................................................................
legitymujący się dowodem osobistym nr ..................................... wydanym przez………….
.....................................................................................................................................................
oświadczam, że akceptuję chrześcijański model wychowania i zgadzam się na udział
w obowiązkowych zajęciach katechetycznych w Katolickim Publicznym Przedszkolu
im. Św. Franciszka z Asyżu w Kobyłce
mojego dziecka …………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
Kobyłka, dnia ................................................ ..........................................................................
(czytelne podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych)