OŚWIADCZENIE O BIEGŁEJ ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI

Transkrypt

OŚWIADCZENIE O BIEGŁEJ ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI
OŚWIADCZENIE O BIEGŁEJ ZNAJOMOŚCI OBSŁUGI KOMPUTERA
Ja niżej podpisany ..................................................................................................
(imię i nazwisko)
zamieszkały ............................................................................................................
(adres zamieszkania)
legitymujący/a się dowodem osobistym ...............................................................
wydanym przez ......................................................................................................
oświadczam
iż posiadam biegłą znajomość obsługi komputera.
................................................................
(miejscowość, data)
.........................................
(czytelny podpis)

Podobne dokumenty