wyjaśnienia i zmiana SIWZ 63-2

Transkrypt

wyjaśnienia i zmiana SIWZ 63-2
BIURO OCHRONY RZĄDU
Tel. (+48 22) 606 50 00
Tel. (+48 22) 606 51 01
Tel. (+48 22) 606 51 36
Fax. (+48 22) 606 51 40
ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: [email protected]
Warszawa, dnia13.01. 2011 r.
Do wszystkich uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
WYJAŚNIENIE
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę mobilnych zestawów multimedialnych,
nr sprawy 63/2010/ZP.
W nawiązaniu do wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie
art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, wyjaśniam:
Pytanie: 1
Dotyczy poz. 8 Prezenter bezprzewodowy
Z naszego rozeznania rynku wynika iż model spełniający wszystkie wymogi
Zamawiającego: Targus AMP05 został wycofany z produkcji i zastąpiony modelem nie
posiadającym już dyktafonu i czytnika kart SD.
W związku z powyższym, czy Zamawiający zrezygnuje z wymogów zawartych
w punktach:
8 b.) i 8 c.)
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w przedmiotowym zakresie:
8.
Prezenter bezprzewodowy
X
b. Musi posiadać dyktafon nagrywający dźwięk w formacie minimum
WAV;
c. Musi posiadać minimum jeden czytnik kart SD oraz kartę pamięci o
pojemności minimum 2 GB;
Przedmiotowe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich uczestników
postępowania i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Podobne dokumenty