modyfikacja SIWZ 27.06.2016

Transkrypt

modyfikacja SIWZ 27.06.2016
Nr referencyjny NZ-091/43/IP-28/2016
Szczecin, dnia 27 czerwca 2016 r.
DO WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont
południowego odcinka nabrzeża Kubańskiego na terenie WOC w porcie w Szczecinie”.
Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 380 z póź.
zm.) pn.: Remont południowego odcinka nabrzeża Kubańskiego na terenie WOC w porcie
w Szczecinie” zgodnie z zapisami Rozdziału X ust. 5 siwz, dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia następująco:
1.
Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 12 do siwz - Przedmiar:
Poz. 7 przedmiaru otrzymuje brzmienie: zakup ścianki GU20N ilość: 212 158 kg.
2. Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 10 do siwz - Rysunek 11:
a) Uwaga w pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „wykonać 94,4 m nakładki”.
b) Gatunek stali - blacha żeberkowa S235JR.
3. Rozdział I
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 11 do siwz - Specyfikacja
Techniczna ST-06:
W załączeniu uzupełniona Specyfikacja Techniczna ST-06.
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega
zmianie.
Strona 1 z 1