pobierz - Narodowe Centrum Nauki

Transkrypt

pobierz - Narodowe Centrum Nauki
Dział Spraw Organizacyjnych
DSO.271.1.5.2016
Kraków, 02-12-2016
Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego
w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, którego przedmiotem jest świadczenie usług
cateringowych podczas spotkań organizowanych w Krakowie przez Narodowe Centrum Nauki, znak
sprawy: DSO.271.1.5.2016.
Zamawiający informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 r. o godz. 10:15 komisja przetargowa
dokonała czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, w trakcie którego
odczytano informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia –
w wysokości: 330.000 zł brutto;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny ofert:
Lp. Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Cena oferty brutto
1.
Hotel Lech Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Renata Lech, Jan Lech Sp. j.
Siedlec 151
32-744 Łapczyca
382 130,00 zł
2.
Artur Sokół
ul. Jesionowa 15
32-300 Olkusz
317 597,10 zł
3.
LaStrada Catering Sp. z o.o.
ul. Śląska 57A
32-080 Zabierzów
285 369,50 zł
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, TEL. +48 123419001, FAX 123419099, E-MAIL: [email protected]
REGON: 121361537, NIP: 6762429638