Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie

Transkrypt

Oświadczenie potwierdzające uczestnictwo w jednym projekcie
Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji
OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE UCZESTNICTWO W JEDNYM
PROJEKCIE
Uprzedzony/a o odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego)
za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym oświadczam, że:
Nie biorę równocześnie udziału w projektach realizowanych w
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.
Miejscowość .................................., dnia ..........................................
Czytelny podpis Uczestnika Projektu.................................................
„Projekt realizowany na podstawie umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego
na lata 2014 – 2020”
ramach Regionalnego
na lata 2014-2020
nowych miejsc pracy
poprzez zastosowanie

Podobne dokumenty