Oświadczenie teledysk _2

Transkrypt

Oświadczenie teledysk _2
Oświadczenie
Oświadczam, Ŝe jestem autorem filmu………………………………………………. O czasie
trwania …………………………… Film zgłaszam do udziału w konkursie TVP Kielce
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego „Świętokrzyskie pięknieje dla
Ciebie” i oświadczam, Ŝe mój teledysk nie był dotychczas nigdzie publikowany ani nie brał
udziału w Ŝadnym innym konkursie.
…………………………………..
/data i podpis autora/

Podobne dokumenty