nr sprawy - ZP/01/15/CYBERSECLAB

Transkrypt

nr sprawy - ZP/01/15/CYBERSECLAB
Zegrze, dn. 19.02.2015 r.
Dot.: nr sprawy ZP/01/15/CYBERSECLAB
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie w trybie przetargu nieograniczonego, na „Budowę przyłącza
światłowodowego do Wojskowego Instytutu Łączności w formule zaprojektuj i wybuduj”,
nr sprawy ZP/01/15/CYBERSECLAB, wybrano ofertę złożoną przez firmę, tj.: BESTEL
Sp. z o.o., ul. Gajowa 4, 85-087 Bydgoszcz.
W związku z powyższym, Zamawiający zamierza zaprosić Wykonawcę do podpisania
umowy. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wybrana oferta spełnia
wymagania postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała
najwyższą ilość punktów podczas oceny ofert w wyznaczonym kryterium oceny ofert.
Kryteriami w przedmiotowym postępowaniu była cena oraz termin realizacji robót.
Ofertom przyznano następującą punktację:
L.p.
Nr
oferty
1.
1
2.
2
3.
3
4.
4
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
Nazwa Wykonawcy
ELEKTROTIM S.A. ul.
Straogardzka 8
54-156 Wrocław
ATEM-Polska Sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia
AWOTEL Andrzej Wołodźko
ul. Byczyńska 8A
60-318 Poznań
BESTEL Sp. z o.o.
ul. Gajowa 4
85-087 Bydgoszcz
PROCAD Budziewski, Sobociński
Spółka Jawna
ul. Gen. Maczka 11
95-040 Koluszki
GLOBAL Jaśkiewicz i Pluta
Spółka Jawna
ul. Wojciechowska 7j
20-704 Lublin
HFC Systems Sp. z o.o.
Os. Oświecenia 59
61-210 Poznań
EXPANDO Sp. z o.o.
ul. Twardowskiego 18
70-320 Szczecin
Kryteria wyboru ofert
punktowa
realizacji
Łączna liczba
punktów w
ramach
kryterium
Wartość
punktowa ceny
Wartość
termin
robót
52,64 pkt
5,00 pkt
57,64 pkt
72,30 pkt
1,00 pkt
73,30 pkt
84,71 pkt
1,00 pkt
85,71 pkt
95,00 pkt
5,00 pkt
100,00 pkt
54,63 pkt
5,00 pkt
59,63 pkt
70,10 pkt
1,00 pkt
71,10 pkt
67.35 pkt
1,00 pkt
68,35 pkt
50,90 pkt
1,00 pkt
51,90 pkt
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.
1/ 2
9.
9.
TP Teletech Sp. z o.o.
Al. T. Kościuszki 5/7
90-418 Łódź
69,15
1,00 pkt
70,15 pkt
Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej z firm oraz nie odrzucił żadnej
oferty.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROJEKT NR POIG 02.03.00-14-106/13
„Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych”.
2/ 2