Zapytanie ofertowe na nabycie parownika AN

Transkrypt

Zapytanie ofertowe na nabycie parownika AN
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA
NABYCIE PAROWNIKA.
Łódź, dn. 05.04.2012 r.
/miejscowość, data/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 1
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
1.
Wstęp:
W związku z realizacją projektu pt.: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Działanie 4.3. Kredyt technologiczny, zapraszamy do złożenia ofert zgodnie ze
specyfikacją zawartą w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający jednocześnie informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu
o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe
stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
2.
Nazwa i adres Zamawiającego:
AN-FARB Krzysztof Nadolski, Zdzisław Nuszkiewicz Spółka Jawna
3.
Adres:
92 – 318 Łódź, al. Piłsudskiego 141
NIP:
7282301206
REGON:
472265810
Tel.
+48 42 674 63 90
Fax.
+48 42 674 80 05
Postanowienia ogólne:
 Zamówienie udzielane będzie w trybie postępowania ofertowego.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest nabycie parownika – szt. 1 o niżej wskazanych minimalnych
parametrach technicznych:

Pojemność robocza maszyny: 150 metrów bieżących lub więcej;

Szerokość robocza maksymalnie: 2200 mm;

Kontrola wilgotności dzianiny w czasie procesu parowania;

Urządzenie do pracy ciągłej;

Palniki zasilane gazem.
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 2
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
5.
Termin realizacji zamówienia.
IV kwartał 2012 r.
6.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków:
6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.2. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na
zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
7.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
7.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
8.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Krzysztof Nadolski:

tel. + 48 /42/ 674 63 90

fax. + 48 /42/ 674 80 05

e-mail: [email protected]
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 3
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
9.
Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego tj.:
AN-FARB Krzysztof Nadolski, Zdzisław Nuszkiewicz Spółka Jawna
al. Piłsudskiego 141; 92-318 Łódź
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2012 r. do godz. 12.00
Uwaga:
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta powinna m.in. zawierać:
1. Nazwę oferenta.
2. Adres lub siedzibę oferenta.
3. Datę sporządzenia oferty.
4. Numer telefonu i faksu.
5. Termin ważności oferty.
6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany
pieczęciami imiennymi. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę, w formie
pisemnej.
10. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres
60
dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.04.2012 r.
o godz.
13.00 w siedzibie Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 4
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
12. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.
Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych
kryteriów.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100
Lp.
Rodzaj Kryterium
1
Cena
2
Gwarancja
Sposób oceny
Punktacja
Od 0 do 80
Stosunek ceny najniższej oferty do
ceny badanej oferty mnożony przez
80.
Od 0 do 20
Stosunek okresu gwarancji w badanej
ofercie do okresu gwarancji w ofercie
z najdłuższą gwarancją mnożony
przez 20.
Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg następującego
wzoru:
P= Cmin/Cx * 80% + Gx/Gmax * 20%
P
- ilość punktów
Cmin
- najniższa cena spośród analizowanych ofert
Cx
- cena analizowanej oferty
Gx
- okres gwarancji analizowanej oferty
Gmax
- najdłuższy okres gwarancji spośród analizowanych ofert
 Zamawiający przyjmuje do oceny oferty cenowe netto w zaokrągleniu do pełnych złotych.
 Wartość 1% odpowiada 1 punktowi.
 W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana
na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 5
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś Priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny
Tytuł projektu: „Wdrożenie nowej technologii obróbki dzianiny”
13. Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych
Oferentów szczegółów oferty.

Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych
przedmiotu zamówienia.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1.
Zmiany warunków udzielenia zamówienia,
2.
Unieważnienia postępowania,
3.
Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
4.
Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.
--------------------------------------------------/podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta
oraz pieczątka firmowa/
AN-FARB SPÓŁKA JAWNA
KRZYSZTOF NADOLSKI, ZDZISŁAW NUSZKIEWICZ
92-318 Łódź, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 141
tel. + 42 674-63-90 fax: + 42 674–80–05
REGON: P – 472265810
NIP 728-23-01-206
KRS: 0000018098 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Usługi: Barwienie, suszenie, drapanie, stabilizacja dzianin i tkanin z włókien naturalnych i sztucznych.
str. 6