PPUH Elektro-Instal Anna Kosteczko 44

Transkrypt

PPUH Elektro-Instal Anna Kosteczko 44
P. P. U. H. Elektro-Instal Anna Kosteczko
44-200 Rybnik ul. Rolnicza 23
Rybnik dnia 2014-03-17
Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu dla potrzeb Ośrodka Sportów
i Rekreacji „STODOŁY” w Rybniku – Stodołach z podziałem na 3 zadania.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/03/2014/EI
I.
ZAMAWIAJĄCY:
P.P.U.H.Elektro _ Instal Anna Kosteczko, 44 – 200 Rybnik, ul. Rolnicza 23
NIP. 642 – 136-99-87, Regon 278018941,
Adres mailowy: [email protected]
Strona www: www.elektroinstal.rybnik.pl
II.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie I Dostawa sprzętu pływającego:
- kajak 2 osobowy w komplecie (wiosła, kapoki, siedzenia) ilość 5 kpl +/-1
- rower wodny ze zjeżdżalnią dla dzieci w komplecie (kapoki , siedzenia ) ilość 5 kpl +/- 1
- łódka 4 osobowa z elektrycznym silnikiem zaburtowym w komplecie (kapoki, wiosła, silnik
elektryczny, akumulator, ładowarka, siedzenia) ilość 5 kpl. +/- 1
- łódź żaglowa „Omega” (Ostróda) ilość 5 kpl. +/- 1
Preferowana jest dostawa z odkupieniem dotychczasowego sprzętu pływającego wg poniższej
specyfikacji:
- łódź żaglowa Omega 12 szt (należy podać proponowaną cenę odkupu za 1 szt)
- łódź wiosłowa szt 5
- rower wodny szt 5
Zadanie II Dostawa wraz z montażem
- pływający pomost o długości 70 m w układzie „L” o szerokości 1,5 m do 2 m wraz z osprzętem
cumowniczym dla łodzi
Zadanie III Dostawa sprzętu do bieżącego utrzymania ośrodka:
- kosiarka z napędem o szerokości ciecia ok 70 cm z koszem
- kosiarka z koszem na podwoziu miniciągnika wraz z przyczepą
- spalinowy odkurzacz do liści z funkcją przedmuchu
- spalinowa przycinarka do żywopłotów i krzaków
- spalinowa kosa do trawy
Dopuszcza się składanie ofert na jedno wybrane zadanie lub na całość zamówienia. W
przypadku składania oferty na jedno zadanie musi ona obejmować całość tego zadania.
III.
KRYTERIA DOSTĘPU
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający łącznie następujące kryteria dostępu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w kryteriów dostępu następuje na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia
według załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
IV.
KRYTERIA OCENY OFERTY
Najniższa cena brutto – 100%.
Zamawiający dokona wyboru oferty złożonej przez wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę za dostawę
przedmiotu zapytania ofertowego.
V.
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT
Wykonawca składa ofertę, na którą składają się następujące dokumenty:
formularz ofertowy
specyfikację techniczne oferowanego sprzętu
oświadczenia, o których mowa w punkcie III.
parafowany projekt umowy
okres i warunki gwarancji
Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zachowanie formy
pisemnej oferty składanej elektronicznie wymaga przesłania skanu wypełnionego i podpisanego
formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z
wypełnionymi i podpisanymi załącznikami, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu poniesionych przez Wykonawcę.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym
zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o wyniku postępowania. W zawiadomieniu wysłanym
do wykonawcy, którego oferta została uznana za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i
miejsce zawarcia umowy.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została uznania za najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych złożonych ofert.
Szczegółowa specyfikacja do zapytania ofertowego, załączniki do zapytania ofertowego zostanie
udostępniona wykonawcom zainteresowanym po pisemnym zgłoszeniu lub mailowym zgłoszeniu.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 21.03.2014 do godz. 15.00
VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający nie odsyła złożonych ofert.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w każdym
momencie jego trwania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej w
sytuacji, gdy oferta ta odbiegać będzie od założeń budżetowych Zamawiającego
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wykonawcami
VII.
OSOBY DO KONTAKTU
Osobą do kontaktu z wykonawcami jest:
Krzysztof Bąkowski
mail: [email protected]
tel. /32/ 42 30 466 wew 32, kom. 695 933 550
TEL/FAX 0048 032 42 30 529, 42 NIP 642-136-99-87 REGON 278018941
Ce Certyfikat Systemu Zarządzania
Jak Jakością PN-EN ISO 9001:2009