informacja o zamknięciu postępowania bez wyłonienia wykonawcy

Transkrypt

informacja o zamknięciu postępowania bez wyłonienia wykonawcy
INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA BEZ WYŁONIENIA
WYKONAWCY
- INDYWIDUALNE DORADZTWO BIZNESOWE W RAMACH USŁUGI
SZKOLENIOWO - DORADCZEJ
(zapytanie ofertowe znak: 12/6.2/2013)
Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, 14-400 Pasłęk, ul. Józefa Piłsudskiego
11 A, jako realizator projektu „Masz pomysł – masz firmę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia
niniejszym zamyka postępowanie bez wyłonienia wykonawcy,
prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na
przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego nr 12/6.2/2013 ogłoszone w dniu 23.07.2013r.
Zamawiający informuje, iż w postępowaniu swoją ofertę złożyło 11 Wykonawców. Niemożliwym jest
przyznanie obiektywnej punktacji dotyczącej doświadczenia w realizacji projektów lub szkoleń POKL 6.2 lub
pokrewnych, ponieważ oferenci wykazali zbyt ogólne informacje dotyczące zrealizowanych projektów
(brak Działania/Poddziałania, terminów, zajmowanego stanowiska), w związku z czym Zamawiający dokonał
zamknięcia niniejszego zapytania bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert zgodnie z pkt. 9 ppkt.
5„zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert”.
Informacja
dotycząca
ponownego
ogłoszenia
zapytania
ofertowego
dostępna
będzie
na
www.dotacje.screp.pl w zakładce „zapytania ofertowe”.
Projekt "Masz pomysł - masz firmę" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
stronie

Podobne dokumenty