rozstrzygnięcie postępowania

Komentarze

Transkrypt

rozstrzygnięcie postępowania
Szczecin, dnia 13.12.2010r.
ZZ-2380-146/2010
dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zwanej dalej
„uPzp” na dostawę wraz z instalacją chromatografu gazowego sprzężonego z spektrometrem masowym
(GC/MS) dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Zgodnie z art. 92 ust.2 Zamawiający zawiadamia, iz rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie. W wyniku
badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SHIM-POLA.M.BORZYMOWSKI, E.Borzymowska-Reszka,A.Reszka Spółka Jawna,
ul. Lubomirskiego 5; 05-080 Izabelin
oferującego chromatograf gazowy GCMS QP -2010 ultra, producenta SHIMADZU
za cenę oferty
305.000,-zł brutto
W przedmiotowym postepowaniu ofertę złożył tylko jeden wykonawca i otrzymał 100 punktów w jedym
kryterium cena.

Podobne dokumenty