Uchwała nr 96 w sprawie

Transkrypt

Uchwała nr 96 w sprawie
Uchwała nr 96/2013
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie: przekształcenia Studium Gospodarstwa Domowego
Na podstawie art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 Statutu Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, uchwala się, co następuje:
§1
Senat pozytywnie opiniuje przekształcenie Studium Gospodarstwa Domowego (będącego
dotychczas ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną) w Pracownię Żywności Regionalnej,
Etnicznej i Gospodarstwa Domowego w Katedrze Technologii Żywienia Człowieka na
Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rektor
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Podobne dokumenty