Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT

Transkrypt

Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT
Kosztorysowanie FORTE 8.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK
Sieć wodociągowa z przyłaczmi na działkach o nr ewid. 73/4, 73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 74/8, 74/6, 74/5
74/4, 74/3, dr, 77/2, 76/2, 75/2
w miejscowości Proboszczewice Stare
Identyfikator kosztorysu: Proboszczewice-wodociąg
W1 Przedmiar robót
wyk.dn: 08-01-24 str. 1
Jednostk Ilość
a miary
Nr
Nazwa
1
Sieć wodociągowa
1.1
1
Roboty ziemne
KNR 2-01 119-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu
km
0,39
2
KNR 2-01 218-2
m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60
m3, kat.gruntu III - wykopy mechaniczne 90%
'W1 - W3' (0,9+3,0)*1,75*0,5*386*0,9
1 185,50
KNR 2-01 317-5
m3
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach
suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 3 m,
szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu III-IV - wykop ręczny 10%
1 185,50
3
4
5
6
7
8
9
10
'W1 - W3' (0,9+3,0)*1,75*0,5*386*0,1
KNR 2-18 501-2
PodłoŜa z materiałów sypkich o grugości 15 cm z piasku
0,9*386
131,72
131,72
m2
347,40
KNR 2-01 320-4
m3
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 3 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu I-II - obsybka rurociągu piaskiem
0,9*0,4*386
138,96
KNR 2-01 230-1
m3
Zasypywanie wykopów spycharkami - przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m,
kat.gruntu I-III - zasypka mechaniczna 90%
(1185,5+131,72-347,4*0,15-138,96)*0,9
1 013,54
KNR 2-01 320-2
m3
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m,
kat.gruntu III-IV
- zasypka ręczna 10%
138,96
347,40
(1185,5+131,72-347,4*0,15-138,96)*0,1
112,62
KNR 2-01 236-1
m3
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III [R=1,57;S=1,57]
KNR 2-01 212-7
Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki
podsiębierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-III
m3
347,40*0,15+138,96
191,07
KNR 2-01 214-2
m3
Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych,
kat.gruntu III-IV [S=4]
1.2
11
Roboty montaŜowe
KNR 2-18 WACETOB 801-2
Włączenie się do istniejącego wodociągu PCW dn:90mm trójnikiem kielichowym Combi
zintegrowany z zasuwą nr kat.4343E2 [R=1,5]
12
KNR 2-18 WACETOB 108-2
Rury ciśnieniowe z rur PCV łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm
szt
m
1 013,54
112,62
1 013,54
191,07
191,07
1,00
386,00
W1 Przedmiar robót
wyk.dn: 08-01-24 str. 2
Nr
Nazwa
Jednostk Ilość
a miary
13
KNR 2-18 WACETOB 123-2
szt
Kształtki PCV ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm
- łuki
5,00
14
KNR 2-18 WACETOB 123-2
szt
Kształtki PCV ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 90 mm
- trójniki
2,00
15
KNR 2-18 WACETOB 219-3
Hydranty nadziemne o średnicy 80 mm
kpl
2,00
16
KNR 2-18 802-7
Próba szczelności sieci wodociągowych o średnicy nominalnej rurociągu do 100 mm z rur
PCW
próba
2,00
17
KNR 2-18 803-1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150 mm
m
386,00
18
KNR 2-18 WACETOB 708-1
Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm [R=3]
m
386,00
19
KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociągu taśma z przekładką ze stali nierdzewnej
m
386,00
20
KNR 2-19 134-2 [R=0,955]
Oznakowanie zasuw na słupku stalowym
kpl
1,00
21
KNR 2-18 504-4
m2
PodłoŜa betonowe o grubości 20 cm z betonu B15 pod zasuwy, kolana stopowe hydrantów,
obudowa skrznek
do zasuw i hydrantów
2,00
22
KNR 2-25 416-2
Kładki dla pieszych na ramach - budowa
m3
drewna w
konstr
0,50
23
KNR 2-25 416-4
Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
m3
drewna w
konstr
0,50
24
1-1
Zabepieczenie przerwanych drenów dn:50mm i dn:75mm przed zamuleniem
szt
16,00
25
KNR 2-01 611-4
Naprawa uszkodzonego drenaŜu - montaŜ rur PVC
m
12,00
26
KNR 2-25 417-1
Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
m
386,00
27
KNR 2-25 417-2
Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
m
386,00
----- Koniec wydruku -----

Podobne dokumenty