Przyszłość w Twoich rękach

Transkrypt

Przyszłość w Twoich rękach
ZP.271.3.2.7.2011
Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Część ………
Zawarta w dniu …………………… 2011 roku w Płośnicy pomiędzy:
Gminą Płośnica z siedzibą w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica, NIP:571-16-30-956, REGON:
130378350, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Groblewskiego - Wójta Gminy Płośnica
Przy kontrasygnacie Anny Lempek - Skarbnika Gminy;
Zwaną dalej” Zamawiającym”.
a: Panem/Panią ……………………………………………………………………, zamieszkałym/ą …………………………………
…………………………………………legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……… numer …………………,
PESEL ………………………… lub Firmą …………………………………………… z siedzibą w ……………………………………,
adres ………………………………………… wpisaną do ……………………………………………………………………………………
pod numerem ……………………, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku wyboru Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją
projektu pn: Przyszłość w Twoich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Nr KSI: WND-POKL.09.01.02-28-094/11
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Usługa edukacyjna realizowana w ramach przedmiotowej umowy:
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
Nazwa części …………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce realizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Harmonogram realizacji: …………………………………………………………………………………………………………………
3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy przy realizacji zamówienia:
a. opracowanie programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie do
akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu,
b. prowadzenie
zajęć
dydaktyczno
wyrównawczych/pozalekcyjnych/zajęć
specjalistycznych (po …… godz. Lekcyjnych w ciągu roku szkolnego 2011/2012 oraz
2012/2013 zgodnie z projektem i harmonogramem Projektu „przyszłość w Twoich
rękach”),
c. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć, kartach ewaluacji,
d. informowanie wychowawcy, dyrektora oraz Koordynatora Projektu o wynikach
i osiągnięciach uczniów,
e. prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesięczne
przekazywanie w formie elektronicznej i papierowej informacji dyrektorowi szkoły,
w której realizowany jest projekt oraz koordynatorowi o stanie realizacji planu zajęć,
w tym ilości zrealizowanych godzin,
f. wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca
z koordynatorem projektu w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów
projektu;
g. ponoszenie odpowiedzialności za mienie,
h. zobowiązanie do przestrzegania regulaminu pracowni, w której prowadzone są
zajęcia,
i. decydowanie o wyborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze
szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na
umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,
j. oznaczanie każdego dokumentu logotypem Unii Europejskiej i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
k. uczestnictwo w szkoleniu z równości szans.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytą
staranność u dbałość o interesu Zamawiającego.
2. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczestników zajęć edukacyjnych.
I WARIANT pkt 3 – w przypadku jak dla umowy zlecenie:
3. Wykonawca do umowy zobowiązany jest załączyć dokumenty poświadczające posiadanie przez
niego kwalifikacji do realizacji zamówienia, zgodnymi z deklarowanymi w ofercie. Jeżeli
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie mógł osobiście świadczyć usługi z
uzasadnionych przyczyn (zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, korzystanie z
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
urlopu z tytułu wychowywania dziecka), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na
zasadach i w kwocie wynagrodzenia określonej niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne powiadomienie Zamawiającemu, wraz z uzasadnieniem
przyczyny i wskazaniem osoby. W takim przypadku zamawiający zawrze umowę zlecenie na
zastępstwo ze wskazaną osobą.
II WARIANT pkt 3 – w przypadku pozostałych umów :
3. Wykonawca do umowy zobowiązuje się dołączyć Wykaz osób, które realizować będą
zamówienie wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji przez te osoby –
Załącznik do umowy. W przypadku gdy w trakcie realizacji zmieni się osoba realizująca usługę,
Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem zmiany i
dołączenia nowego wykazu osób z dokumentami poświadczającymi posiadanie kwalifikacji.
4. Miejsce wykonywania przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………………
I WARIANT § 3 – w przypadku jak dla umowy zlecenie
§3
1. Wartość
umowy
wynosi:
…………………………………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………) i obejmuje realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz
wszelkie inne świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Płatności realizowane będą po upływie każdego miesiąca realizacji umowy i przedłożeniu
rachunku, dokonując potrącenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
i składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i fundusz pracy.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem
wykonania czynności przez Zamawiającego.
4. Potwierdzenie należytego wykonania umowy dokona koordynator projektu z dyrektorem
szkoły, w której prowadzone są zajęcia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wypłacane będzie po
potrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych Europejskiego Funduszu
Społecznego.
II WARIANT § 3 – w przypadku gdy Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT
§3
1. Wartość umowy wynosi: ………………………………………… zł netto plus podatek VAT………….., co
daje wartość brutto (słownie: ……………………………………………………) i obejmuje realizację
świadczeń wskazanych w § 1 oraz wszelkie inne świadczenia niezbędne do prawidłowej
realizacji umowy.
2. Płatności realizowane będą po upływie każdego miesiąca realizacji umowy i przedłożeniu
faktury VAT.
3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dany miesiąc będzie potwierdzenie
należytego wykonania umowy przez koordynatora projektu z dyrektorem szkoły, w której
prowadzone są zajęcia.
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wypłacane będzie w terminie
14 dni od dnia otrzymania faktury, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiającego
środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego.
§4
1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
a. Po stronie Zamawiającego: Michał Monczewski – Koordynator Projektu,
b. Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………….
2. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy (choroby lub innych zdarzeń
losowych) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić i tym fakcie osobę,
o której mowa pkt. 1.a.
§5
1. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat
Zamawiającego,
b. ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje,
mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których
zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad
etyki lub przepisów prawa.
§6
Przedmiot umowy wykonany będzie w okresie: od dnia 01.10. 2011 r. do dnia 20. 06. 2013 r.
§7
Wykonawca powierza/nie powierza realizację umowy podwykonawcom.
§8
Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych
przewidzianych przepisami kodeksu pracy.
§9
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.)
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dn. 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd.
§ 12
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Każda
ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości
i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
…………………………………
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
…………………………………
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl