Przyszłość w Twoich rękach

Transkrypt

Przyszłość w Twoich rękach
Umowa nr ZP.272.2.8.2011
Część ………
Zawarta w dniu …………………… 2011 roku w Płośnicy pomiędzy:
Gminą Płośnica z siedzibą w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica, NIP:571-16-30-956, REGON:
130378350, reprezentowaną przez:
Krzysztofa Groblewskiego - Wójta Gminy Płośnica
Przy kontrasygnacie Anny Lempek - Skarbnika Gminy;
Zwaną dalej” Zamawiającym”.
a: Panem/Panią ……………………………………………………………………, zamieszkałym/ą …………………………………
…………………………………………legitymującym/ą się dowodem osobistym seria ……… numer …………………,
PESEL ………………………… lub Firmą …………………………………………… z siedzibą w ……………………………………,
adres ………………………………………… wpisaną do ……………………………………………………………………………………
pod numerem ……………………, reprezentowaną przez …………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku wyboru Wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności związane z realizacją
projektu pn: Przyszłość w Twoich rękach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 - 2013
Nr KSI: WND-POKL.09.01.02-28-094/11
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Usługa edukacyjna realizowana w ramach przedmiotowej umowy:
Nazwa części …………………………………………………………………………………………………………………………
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
Miejsce realizacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Harmonogram realizacji: …………………………………………………………………………………………………………………
3. Szczegółowe obowiązki wykonawcy przy realizacji zamówienia:
a. opracowanie programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych i przedstawienie do
akceptacji dyrektorowi szkoły i koordynatorowi projektu,
b. prowadzenie
zajęć
dydaktyczno
wyrównawczych/pozalekcyjnych/zajęć
specjalistycznych (po …… godz. Lekcyjnych w ciągu roku szkolnego 2011/2012 oraz
2012/2013 zgodnie z projektem i harmonogramem Projektu „przyszłość w Twoich
rękach”),
c. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych w dziennikach zajęć, kartach ewaluacji,
d. informowanie wychowawcy, dyrektora oraz Koordynatora Projektu o wynikach
i osiągnięciach uczniów,
e. prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji projektu oraz comiesięczne
przekazywanie w formie elektronicznej i papierowej informacji dyrektorowi szkoły,
w której realizowany jest projekt oraz koordynatorowi o stanie realizacji planu zajęć,
w tym ilości zrealizowanych godzin,
f. wspomaganie promocji i ewaluacji projektu – informowanie o współfinansowaniu
projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpraca
z koordynatorem projektu w mierzeniu postępów uczniów w zakresie rezultatów
projektu;
g. ponoszenie odpowiedzialności za mienie,
h. zobowiązanie do przestrzegania regulaminu pracowni, w której prowadzone są
zajęcia,
i. decydowanie o wyborze metod i środków dydaktycznych w prowadzeniu zajęć ze
szczególnym stosowaniem aktywizujących metod nauczania z naciskiem na
umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce,
j. oznaczanie każdego dokumentu logotypem Unii Europejskiej i Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
k. uczestnictwo w szkoleniu z równości szans.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania przy realizacji przedmiotu umowy należytą
staranność u dbałość o interesu Zamawiającego.
2. Wykonawca przy wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami projektu, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczestników zajęć edukacyjnych.
3. Wykonawca do umowy zobowiązany jest załączyć dokumenty poświadczające posiadanie przez
niego kwalifikacji do realizacji zamówienia, zgodnymi z deklarowanymi w ofercie. Jeżeli
Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia, nie będzie mógł osobiście świadczyć usługi z
uzasadnionych przyczyn (zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, korzystanie z
urlopu z tytułu wychowywania dziecka), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo na
zasadach i w kwocie wynagrodzenia określonej niniejszą umową. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne powiadomienie Zamawiającemu, wraz z uzasadnieniem
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
przyczyny i wskazaniem osoby. W takim przypadku zamawiający zawrze umowę zlecenie na
zastępstwo ze wskazaną osobą.
4. Miejsce wykonywania przedmiotu umowy: ……………………………………………………………………………
§3
1. Wartość
umowy
wynosi:
…………………………………………
zł
brutto
(słownie:
……………………………………………………) i obejmuje realizację świadczeń wskazanych w § 1 oraz
wszelkie inne świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Płatności realizowane będą w następujących terminach: 31 12 2011 r., 31 03 2012 r., 30 06
2012 r., 30 09 2012 r., 31 12 2012 r., 31 03 2013 r., 30 06 2013 r. przedłożeniu ewidencji
czasu pracy zaakceptowanej przez dyrektora szkoły oraz koordynatora projektu, dokonując
potrącenia należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na
ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i fundusz pracy.
3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz rachunek z potwierdzeniem
wykonania czynności przez Zamawiającego.
4. Potwierdzenie należytego wykonania umowy dokona koordynator projektu z dyrektorem
szkoły, w której prowadzone są zajęcia.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wypłacane będzie po
potrzymaniu przez Zamawiającego środków finansowych Europejskiego Funduszu
Społecznego.
§4
1. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie realizacji umowy:
a. Po stronie Zamawiającego: Michał Monczewski – Koordynator Projektu,
b. Po stronie Wykonawcy: ………………………………………………………………….
2. W przypadku niemożności wykonywania przedmiotu umowy (choroby lub innych zdarzeń
losowych) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić i tym fakcie osobę,
o której mowa pkt. 1.a.
§5
1. W zakresie poufności współpracy Wykonawca zobowiązuje się do:
a. zachowania w bezwzględnej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych na temat
Zamawiającego,
b. ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm).
2. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje,
mogące mieć wpływ na jakość realizowanej umowy z wyłączeniem informacji, do których
zachowania w poufności Zamawiający jest zobowiązany na mocy obowiązujących go zasad
etyki lub przepisów prawa.
§6
Przedmiot umowy wykonany będzie w okresie: od dnia 01.10. 2011 r. do dnia 20. 06. 2013 r.
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl
§7
Wykonawca powierza/nie powierza realizację umowy podwykonawcom.
§8
Z tytułu niniejszej umowy Wykonawca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych
przewidzianych przepisami kodeksu pracy.
§9
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby projektu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 ze zm.)
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dn. 29. 01. 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Każda
ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy oraz przyjęła do wiadomości
i wykonania, a także otrzymała po jednym egzemplarzu umowy.
WYKONAWCA :
ZAMAWIAJĄCY
Krzysztof Groblewski – Wójt Gminy
...........................................
.................................................
(pieczątka i podpis)
(pieczątka i podpis)
Anna Lempek – Skarbnik Gminy
................................................
.................................................
(pieczątka i podpis)
Biuro Projektu
Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
(pieczątka i podpis)
Przyszłość
w T w o ic h r ę k a c h
tel. /23/ 696 80 08
fax. /23/ 696 80 05
e-mail: [email protected]
www.plosnica.pl