Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w

Transkrypt

Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
..................................
/pieczęć wykonawcy/
Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadana takich uprawnień
Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wskazane w załączniku nr 4 do SIWZ) posiadają wymagane uprawnienia* określone
w pkt 21.2. SIWZ, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
..........................................................................................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy
*) -
dopuszcza się złożenie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia (uprawnienia
budowlane w specjalności mostowej lub konstrukcyjnej bez ograniczeń, zaświadczenie
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

Podobne dokumenty