Zał nr 2 formularz ofertowy

Transkrypt

Zał nr 2 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ
znak sprawy: D/Kw - 220-10/14
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................................
REGON: ........................................................................ NIP ..............................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................
Tel.: .................................................................................. fax: ....................................................................
W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców do Zakładu Karnego w Kluczborku
oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji:
Nr
części
zam.
Nazwa
1
2
J.m.
Ilość
3
4
1.
Burak czerwony
kg
6 300
2.
Cebula
kg
5 200
3.
Jabłka
kg
6 400
4.
Kapusta biała
kg
7 000
5.
Kapusta czerwona
kg
1 100
6.
Kapusta kiszona
kg
3 700
7.
Marchew jadalna
kg
9 000
8.
Pietruszka
kg
1 300
9.
Seler
kg
1 300
10.
Ziemniaki
kg
55000
Cena
Wartość
netto Stawka Wartość stawki
netto
za
VAT (kol.4xkol.5)
VAT
(kol.6xkol.7)
1 kg
[%]
[zł]
[zł]
[zł]
5
6
7
8
Wartość
brutto
(kol.7+kol.8)
[zł]
9
Razem:
Słownie wartość brutto ( w złotych):.....................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy żadnych
zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, iż akceptujemy warunki przedstawione we wzorze umowy. Jeżeli oferta nasza zostanie
uznana za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na zasadach określonych w SIWZ
oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
…............................................
/ data /
..................................................................................................................
/ podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania wykonawcy /

Podobne dokumenty