Protokół z otwarcia ofert - Urząd Marszałkowski Województwa

Transkrypt

Protokół z otwarcia ofert - Urząd Marszałkowski Województwa
OP-IV.272.10.2017.LK
Lublin, 8 lutego 2017 r.
.
Protokół z otwarcia ofert
W dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 12:15 w pok. 157 dokonano otwarcia ofert
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na organizację szkolenia pt.
„Ocena oddziaływania na środowisko w projektach podlegających współfinansowaniu
w ramach RPO WL na lata 2014-2020”.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć
na zrealizowanie zamówienia wynosi: 82 000,00 zł brutto.
Otwarcia ofert ze strony Zamawiającego dokonali:
1. Anna Orłowska
2. Kornelia Leszko
Do dnia 8 lutego 2017 r. do godz. 12:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęło 9 ofert. Zostały one
ponumerowane zgodnie z kolejnością ich składania. Podawane ceny to ceny brutto ofert:
Oferta nr 1
GOWIT Małgorzata Witańska, ul. 6 Września 9/6, 05-200 Wołomin
- wartość oferty brutto: 51 169,00 zł;
Oferta nr 2
J.G. Training Jadwiga Gwóźdź, ul. Olesińska 21, 02-548 Warszawa
- wartość oferty brutto: 77 834,40 zł;
Oferta nr 3
PM GROUP LAAX Sp. z o.o., Sp.k., ul. Legionowa 28/101, 15-281 Białystok
- wartość oferty brutto: 54 600,00 zł;
Oferta nr 4
Akedemia Eurokadry - Centrum Szkoleń Administracji Publicznej Piotr Lewandowski,
ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
- wartość oferty brutto: 42 840,00 zł;
Oferta nr 5
Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
- wartość oferty brutto: 53 997,00 zł;
Oferta nr 6
Adept s.c. Ewa Kaszyńska i Michał Kaszyński, ul. Zacna 26, 80-283 Gdańsk
- wartość oferty brutto: 74 900,00 zł;
Oferta nr 7
SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa
- wartość oferty brutto: 77 000,00 zł;
Oferta nr 8
Paweł Budniok Pedago, Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji, ul. Wielicka 44 lok. 45,
30-552 Kraków
- wartość oferty brutto: 47 880,00 zł;
Oferta nr 9
CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. J., ul. Powstania Styczniowego 95E/2,
20-706 Lublin
- wartość oferty brutto: 44 268,00 zł;
Na tym protokół zakończono.
1. /-/ Anna Orłowska
2. /-/ Kornelia Leszko
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej,
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Ww. oświadczenie należy przesłać w formie oryginału na adres: Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (KANCELARIA
OGÓLNA Parter).
Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji.
OP-IV.272.10.2017.LK
Protokół z otwarcia ofert
Strona 2 z 2