Ogłoszenie powiązane - bip.powiatmyszkowski.pl

Transkrypt

Ogłoszenie powiązane - bip.powiatmyszkowski.pl
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 256571-2013 z dnia 2013-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Myszków
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja energii elektrycznej oraz
utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej do budynku
administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6, w okresie...
Termin składania ofert: 2013-12-09
Myszków: Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do budynku administracyjnego
Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 6.
Numer ogłoszenia w BZP: 16632 - 2014; data zamieszczenia w BZP: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 256571 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Myszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w
Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, woj. śląskie, tel. 034 3159100, faks 034
3159160.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja energii
elektrycznej do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul.
Pułaskiego 6..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i
dystrybucja energii elektrycznej oraz utrzymywanie ciągłości i niezawodności dostaw energii
elektrycznej do budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul.
Pułaskiego 6, w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 roku. 2. Zamawiający będzie nabywał
energię elektryczną na potrzeby własne, jako odbiorca końcowy. 3. Charakterystyka obiektu:
budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Myszkowie przy ul Pułaskiego 6 ma
powierzchnię użytkową ok. 5 500 m2, zatrudnionych w nim jest ok. 150 osób. Budynek
funkcjonuje w godzinach od 600 do 2000 w dniach od poniedziałku do piątku. W tych
godzinach występować będzie największe zapotrzebowania energii elektrycznej. Aktualne
zużycie energii elektrycznej wynosi około 13 300 kWh/m-c. 4. Planowane zapotrzebowanie
energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wyniesie około 79 800 kWh. 5.
Zamawiający jest zaliczany do IV grupy przyłączeniowej. 6. Moc przyłączeniowa wynosi 200
kW. 7. Miejscem dostarczania energii elektrycznej są końcówki w budynku. 8. Miejsce
dostarczania energii elektrycznej jest jednocześnie granicą eksploatacji urządzeń oraz
miejscem rozgraniczenia własności sieci elektroenergetycznej Fabryki Papieru Myszków Sp.
z o.o. i instalacji Zamawiającego. 9. Obecnie energia elektryczna jest dostarczana z przyłączy
ze stacji Fabryki Papieru Myszków Sp. z o.o. - o napięciu znamionowym 0,4 kV o mocy
przyłączeniowej 200 kW. 10. Moc umowna wynosi 100 kW, przy założeniu, że moc umowna
jest mocą czynną pobieraną lub wprowadzaną do sieci, jako wartość maksymalna ze średnich
wartości tej mocy w okresie 15 minut, współczynnik mocy tg fi mniejsze bądź równe 0,4. 11.
Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii odbywa się po stronie 0,4 kV. 12. Aktualny
układ pomiarowy składa się z następujących przyrządów pomiarowych: licznik rozliczeniowy
typ: C 52 ad Nr 6791432 - 1 szt., sEA - bT02IMQS-F13DP202 Nr 523-0009558 - 1 szt.. 13.
Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu zarówno dostawy energii elektrycznej jak i z
tytułu dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie w taryfie C 11. 14. Jednostrefowe
rozliczenie zobowiązań (stałe ceny jednostkowe przez całą dobę) wynikających z tytułu
zarówno dostawy i dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie według jednego
wspólnego układu pomiarowego. 15. Wykonawca po upływie każdego miesiąca realizacji
przedmiotu zamówienia wystawi fakturę miesięczną , na której będą wyszczególnione opłaty
z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu
pomiarowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym do
kalkulacji kosztów dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, nie wyższych niż wynikające z
aktualnej Taryfy dla energii elektrycznej Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki. Wspomniane opłaty z tytułu dostawy i dystrybucji energii elektrycznej
będą wyłącznymi opłatami, jakie ponosić będzie Zamawiający. 16. Wykonawca ma prawo do
zmiany cen jednostkowych za dostawę i dystrybucję energii elektrycznej. Zmiana cen za
dystrybucję energii elektrycznej będzie następowała po zmianie Taryf opłat zatwierdzonych
przez Prezesa URE. Zmiana cen energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia warunków
umowy, ale wymaga wcześniejszego zawiadomienia. 17. Wykonawca zapewni, że wykona
przedmiot umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z
następującymi aktami prawnymi: ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 1059), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623), Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (DZ. U. Nr 189 poz. 1126).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Fabryka Papieru Myszków Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, 42-300 Myszków, kraj/woj.
śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41808,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 46267,71
Oferta z najniższą ceną: 46267,71 / Oferta z najwyższą ceną: 46267,71
Waluta: PLN.
STAROSTA
Wojciech Picheta