Załącznik Nr 6 do Regulaminu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE O

Transkrypt

Załącznik Nr 6 do Regulaminu OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE O
Załącznik Nr 6
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Miejscowość
Sporządzono dnia
A. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Podstawowe dane składającego Oświadczenie
Imię i Nazwisko
Kod
-
Miejscowość
Data rozpoczęcia działalności
Ulica
Numer
Miejsce prowadzenia działalności
Telefon
Stosunek do służby wojskowej:
Stan cywilny:
Majątkowy ustrój małżeński:
- wspólnota majątkowa, - rozdzielność majątkowa*
Oświadczam, że dysponuję następującym majątkiem:
Rodzaj
Wartość szacunkowa
Opis
Nieruchomości
Środki transportu
Ważniejsze środki trwałe
Inne
Wymienione powyżej składniki majątku wolne są od zajęć i innych obciążeń, z wyjątkiem:
Oświadczam, że moje zobowiązania według stanu na dzień ………………… wynoszą:
Rodzaj
Kwota zobowiązania
Obciążenie miesięczne
Data ostatecznej spłaty
Wierzyciel
- z tytułu kredytów, pożyczek
- z tytułu umów leasingowych
- z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji
-inne
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, pod rygorem odpowiedzialności karnej
z art. 286 § 1 i art. 297 kodeksu karnego za złożenie fałszywych oświadczeń.
Miejsce i data złożenia oświadczenia
Pieczątka i podpis przyjmującego oświadczenie
* niepotrzebne skreślić
Podpis składającego oświadczenie
Załącznik nr 6a
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Miejscowość
Sporządzono dnia
Osoby prawne i nie posiadające osobowości prawnej
Podstawowe dane składającego Oświadczenie
Pełna nazwa firmy
Skrócona nazwa firmy
Kod
-
Forma organizacyjno-prawna
Miejscowość
Ulica
Numer
Reprezentacja firmy
1.
2.
Data rozpoczęcia działalności
Miejsce prowadzenia działalności
Telefon
Oświadczamy, że dysponujemy następującym majątkiem:
Rodzaj
Wartość szacunkowa
Opis
Nieruchomości
Środki transportu
Ważniejsze środki trwałe
Inne
Wymienione powyżej składniki majątku wolne są od zajęć i innych obciążeń, z wyjątkiem:
Oświadczamy, że nasze zobowiązania według stanu na dzień ………………… wynoszą:
Rodzaj
Kwota zobowiązania
Obciążenie miesięczne
Data ostatecznej spłaty
Wierzyciel
- z tytułu kredytów, pożyczek
- z tytułu umów leasingowych
- z tytułu udzielonych poręczeń
i gwarancji
-inne
Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy podpisami, pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.286 § 1
i art. 297 kodeksu karnego za złożenie fałszywych oświadczeń.
Miejsce i data złożenia oświadczenia
Pieczątka i podpis przyjmującego oświadczenie
* niepotrzebne skreślić
Pieczątka i podpis składającego oświadczenie
Załącznik Nr 4
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przekazanie przez …………………………………………….……………
(nazwa Instytucji Finansowej)
kopii wniosku o kredyt / pożyczkę wraz z załącznikami do Małopolskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, w związku z ubieganiem się o poręczenie
kredytu / pożyczki przez Fundusz.
…………………….., dnia ………………………
………………………………….
( podpis )