Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowy Dwór Mazowiecki, dnia 11 lutego 2013 r.
Sąd Rejonowy
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Słowackiego19,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
– STRONA INTERNETOWA
Dotyczy postępowania: „Świadczenie usługi polegającej na skierowaniu 7
pracowników tymczasowych – „Pomocników biurowych” do pracy na rzecz Sądu
Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w okresie od dnia podpisania umowy jednak
nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2013 r. r. do dnia 31sierpnia 2013 r. i świadczenie usługi
pracy na rzecz ww. Sądu przez „Koordynatorów prawnych” w okresie od dnia podpisania
umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. w ilości
252 dniówek.” - sygnatura postępowania: RZP ZP/01/13/PN.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, informuje, że w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„świadczenie usługi polegającej na skierowaniu 7 pracowników tymczasowych –
„Pomocników biurowych” do pracy na rzecz Sądu Rejonowego w Nowym Dworze
Mazowieckim w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 1 marca
2013 r. r. do dnia 31sierpnia 2013 r. i świadczenie usługi pracy na rzecz ww. Sądu przez
„Koordynatorów prawnych” w okresie od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż
od dnia 1 marca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. w ilości 252 dniówek” - sygnatura
postępowania: RZP ZP SR /01/13/PN za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy nr 1,
Firmę Work Temps Elżbieta Baran z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grażyny 15, lok. 201,
02-548 Warszawa.
1
Oferta złożona przez wyżej wymienionego wykonawcę przedstawia najkorzystniejszy
bilans kryterium oceny ofert określony przez zamawiającego w Rozdziale XIII Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i łączna ocena punktowa przedmiotowej oferty nr 1
wynosi 5 pkt. Firma Work Temps Elżbieta Baran z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grażyny
15, lok. 201 zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 154.566,72 zł brutto
(netto: 125.664,00 zł).
Łączna ocena punktowa oferty została wyliczona w następujący sposób:
(Cena „C” x 70% + liczba wykonanych usług o wartości powyżej 150.000,00 zł brutto
każda dla sądów w ciągu ostatnich trzech lat x 30%).
Ponadto informujemy, że ofertę złożyli następujący wykonawcy:

Oferta wykonawcy nr 1, Work Temps Elżbieta Baran z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Grażyny 15, lok. 201 zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za kwotę
154.566,72 zł brutto (netto: 125.664,00 zł), która otrzymała 5 pkt.

Oferta wykonawcy nr 2, Poradnia Doradztwa Personalnego „PIN” z siedzibą
w Elblągupl/ Dworcowy 3a/x, 82-300 Elblag, zaoferowała realizację przedmiotu
zamówienia za kwotę 154.787,82 zł brutto (netto: 125.843,76 zł), która otrzymała 3,49
pkt.

Oferta wykonawcy nr 3, Biznes Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul.
Narutowicza 7/9 , 90-117 Łódź, zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za
kwotę 156 541,69 zł brutto (netto: 127.269,66 zł), która otrzymała 3,46 pkt.

Oferta wykonawcy nr 4, Konsorcjum firm: Outworking APT Sp. z o. o. 1 Sp.
K z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Langiewicza 2/10, 61-502 Poznań i
Outworking Sp. z o. o. Sp. K z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Langiewicza
2/10, 61-502 Poznań zaoferowało realizację przedmiotu zamówienia za
kwotę 183.083,04 zł brutto (netto: 148 848,00 zł), która otrzymała 4,45 pkt.
Cena oferty nr 4 wyżej wymienionego wykonawcy przedstawiona w ofercie (netto i
brutto = 148.848,00 zł,) na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych została przez zamawiającego poprawiona, jako
oczywista omyłka rachunkowa ze względu na błąd w obliczeniu ceny w zakresie
błędnie policzonej wartości podatku VAT, przy obowiązującej stawce 23% i zapisach
siwz (załącznik nr 5 – wzór umowy). Zamawiający poprawiając oczywistą omyłkę
2
rachunkową w zakresie błędnie obliczonej stawki podatku VAT miał na uwadze treść
uchwały Sądu Najwyższego sygn. akt III CZP 52/11 z dnia 20 października 2011 r., w
której Sąd Najwyższy stwierdził, iż „Określenie w ofercie ceny brutto z
uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towaru i usług stanowi błąd w
obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89
ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych…”.
Zamawiający w ust. 2b formularza oferty nr 1 wyżej wymienionego konsorcjum
poprawił rubrykę podatku VAT – b)plus podatek VAT według stawki 23% 34 235,04 zł ( słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych i
cztery grosze). Ponadto, Zamawiający w ust. 2c formularza oferty nr 1 również
poprawił łączne wynagrodzenie dla agencji pracy tymczasowej z tytułu
świadczenia usługi – c) z podatkiem VAT (brutto)– cena oferowana:183.083,04 zł.
Zamawiający poprawił także kalkulację cenową w zakresie stawki VAT: n/b na –
23%, Wartości VAT: 0,00 zł na 34 235,04 zł oraz Wartości Brutto (Cena
oferowana brutto): 183.083,04 zł.

Oferta wykonawcy nr 5 Logiservice Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Poznańskiej 21 lok. 48, 00-685 Warszawa, zaoferowało realizację przedmiotu
zamówienia za kwotę 146.079,36 zł brutto (netto: 179.677,61 zł), która otrzymała 3,01
pkt.
Zamawiający informuje, iż oferty wykonawców nr 1,2,3,4,5 spełniają warunki udziału
w postepowaniu i żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania.
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie
z art. 94 ust. 1 pkt 2 pzp z zastrzeżeniem art. 183 pzp nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie
to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2 pzp.
Pełnomocnik Zamawiającego
Mariola Łukasiewicz
Radca Prawny WA-8229
…………….…………………………………
/podpis kierownika zamawiającego /
Wykonano w 6 egz.
Egz. Nr 1 – aa.
Egz. Nr 2-6 Wykonawcy- Rozdzielnik.
3