karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie

Transkrypt

karta kursu - Akademia Sztuki w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Wydział Wydział Sztuk Wizualnych
kierunek: Architektura Wnętrz
specjalność: Architektura Wnętrz
poziom: studia I stopnia
forma: stacjonarne
profil: ogólnoakademicki
K A RTA KU R S U
A. Informacje ogólne
Wybrana pracownia
projektowa 1:
nazwa kursu
Projektowanie
Architektury Wnętrz
kod kursu
(wypełnia
spec. ds. JK)
A.I.E6
przynależność
do bloku
(wypełnia spec.
ds. JK)
prowadzący prof. Józef Jurek, as. mgr Olga Kiedrowicz
rok
III
semestr
typ kursu
liczba godzin
5-6
obowiązkowy/obieralny
wykłady
ćwiczenia
warsztaty
E-learning
2+3
73+72
e-mail
Blok kierunkowy
zaawansowany,
dyplomowy
[email protected]
akademiasztuki.eu
punkty ECTS
9+10
język
wykładowy
polski
suma
150
B. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji
Zaliczenie Bloku Kierunkowego Rozszerzonego. Student posiada wiedzę z zakresu umiejętność rysunku
odręcznego, ma wyczucie kolorystyczne, umiejętność dokonywania analizy zjawisk i pojęć, znajomość podstaw
rysunku technicznego architektonicznego. Potrafi samodzielnie rozwiązać problemy oraz zagadnienia
projektowe.
C. Informacje dotyczące celów kursu
C1 – Kształcenie umiejętności podejmowania decyzji uwzględniających wiele aspektów projektowych.
C2 - Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowymi materiałami i technologiami w opracowywanych
projektach.
C3 – Położenie nacisku na znaczenie dokumentacji technicznej, jako środka komunikacji w relacji: użytkownik –
projektant – wykonawca i to zarówno w fazie projektu wstępnego jak i projektu realizacyjnego.
C4 - Profesjonalne opracowanie projektów z zakresu architektury wnętrz, ze szczególnym uwzględnieniem detalu
architektonicznego.
C5 - Przygotowanie studentów do twórczej, samodzielnej pracy związanej z kształtowaniem najbliższego
otoczenia człowieka czyli architektury wnętrz
D. Efekty kształcenia dla kursu (EK) (opis osiągnięć
studenta po ukończeniu kursu)
Wiedza:
EK_W01 - dysponuje wiedzą z zakresu podstawowych zasad
kompozycji niezbędnych w procesie projektowania, a
także umie praktycznie zastosować je w pracy twórczej
EK_W02 - analizuje kontekst zadanej przestrzeni i potrafi określić
Efekty bloku
Efekty
kierunkowe
Efekty
obszarowe
(w.sp.ds.JK)
(w.sp.ds.JK)
(EKK)
(EKO)
BKZ_W01
K_W01
A1A_W10
BKZ_W03
K_W06
A1A_W13
(wyp. spec. ds. JK)
(EKB)
zależność pomiędzy jej elementami – formą, strukturą,
funkcją
EK_W03 - dostrzega i analizuje zależności pomiędzy procesem
projektowania a innymi dziedzinami sztuki –
malarstwem, grafiką użytkową, rzeźbą itp.
Umiejętności:
EK_U01 – dysponuje umiejętnościami projektowania złożonych
funkcji oraz form przestrzennych w określonym
kontekście – przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej.
EK_U02 – dysponuje umiejętności kształtowania najbliższego
otoczenia człowieka na poziomie zaawansowanym.
EK_U03 – potrafi przedstawić zamysł, ideę projektową,
samodzielnie podjąć decyzję projektową oraz
profesjonalnie opracować projekt z zakresu architektury
wnętrz
EK_U04 - publicznie prezentuje projekt końcowy lub jego etap w
wybranej technice i z werbalnym rozbudowanym
komentarzem, zawierającym koncepcję oraz
merytoryczne wyjaśnienie problemu.
EK_U05 - wykonuje rysunki techniczne w postaci dokumentacji
technicznej (teczka) dotyczące projektowanej
przestrzeni z uwzględnieniem detalu architektonicznego
Kompetencje społeczne:
EK_K01 - dąży do poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy w
szeroko rozumianym zakresie
EK_K02 - umie z właściwą kulturą prowadzić dyskusje związane z
problematyką i tematami projektowymi - prezentuje i
uzasadnia swój wybór/idee wobec całej grupy
EK_K03 - samodzielnie planuje pracę, potrafi również pracować
twórczo w zespole, prezentuje efekty pracy
(samodzielnie oraz zespołowo) używając fachowej
terminologii
BKZ_W02
BKZ_W04
K_W03
K_W09
A1A_W11
A1A_W15
BKZ_U07
BKZ_U08
BKZ_U09
BKZ_U03
K_U07
K_U09
K_U10
K_U03
A1A_U19
A1A_U21
BKZ_U01
BKZ_U02
BKZ_U04
BKZ_U05
BKZ_U06
K_U01
K_U02
K_U04
K_U06
K_U07
A1A_U14
A1A_U15
A1A_U17
A1A_U18
A1A_U19
BKZ_U10
BKZ_U11
K_U11
K_U13
A1A_U21
A1A_U22
A1A_U24
BKZ_U01
BKZ_U02
BKZ_U04
BKZ_U06
K_U01
K_U02
K_U04
K_U07
A1A_U14
A1A_U15
A1A_U17
A1A_U19
BKZ_K01
K_K01
A1A_K01
BKZ_K02
BKZ_K03
BKZ_K04
BKZ_K05
BKZ_K06
BKZ_K07
BKZ_K08
BKZ_K09
BKZ_K10
BKZ_K11
BKZ_K12
K_K02
K_K03
K_K04
K_K05
K_K06
K_K07
K_K08
K_K09
K_K10
K_K11
K_K13
A1A_K02
A1A_K03
A1A_K04
A1A_K07
A1A_K05
A1A_U16
A1A_K05
E. Treści programowe
typ
Wd
wykład
temat
„RYTM ŚWIATŁA A SPOSÓB KREOWANIA
WNĘTRZ” – wprowadzenie do tematu
semestralnego
ilość
godz.
2
typ
Ćwp
ćwiczenia
temat
Praca semestralna - „RYTM ŚWIATŁA A
SPOSÓB KREOWANIA WNĘTRZ” (praca
konkursowa)
1. Zadaniem jest przedstawienie
koncepcji wnętrza mieszkalnego,
użyteczności publicznej lub obiektu
usługowego, rozrywki, wypoczynku i
rekreacji w którego kształtowaniu dużą
rolę odgrywa światło naturalne lub
sztuczne. Koncepcja
ta powinna wynikać z analizy powiązań
światła naturalnego i/lub sztucznego z
ilość
godz.
73
funkcją i formą wnętrza.
Wd
„PRZESTRZEŃ NAKŁADAJĄCEGO SIĘ
ODDZIAŁYWANIA” - omówienie relacji
przestrzeni wewnętrznej i zewnętrznej
3
Ćwp
ilość
godz.
typ
Uwagi:
F1. Literatura obowiązkowa
1. Miesięcznik „Architektura”, murator
2. John Pile „Historia Wnętrz”
3. Charles Jencks „Architektura postmodernistyczna”
4. Diane Ghicardo „Architektura po modernizmie”
F2. Literatura uzupełniająca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Miesięcznik „Architektura & Biznes”, ram
Le Corbusier „W stronę architektury”, fundamenty
Charles Jencks „Ruch nowoczesny w architekturze”
Peter Zumthor „Myślenie architekturą”, czarne
Yi-Fu Tuan „Przestrzeń i miejsce”
5. Seria książek „Wielcy architekci”, taschen
Aleksander Wallis „Socjologia i kształtowanie przestrzeni”
Czasopisma: „Detail”, „Domus”, „The Plain”, „Architektura”, „Archivoltra”, „Green”
G. Dopasowanie form kształcenia do efektów kształcenia/metody kształcenia
wykład konwencjonalny
wykład konwersatoryjny
wykład monograficzny/problemowy
ćwiczenia audytoryjne
ćwiczenia klauzurowe
ćwiczenia projektowe
ćwiczenia laboratoryjne
ćwiczenia studyjne
ćwiczenia terenowe
Wk
Wd
Wp
Ćwa
Ćwk
Ćwp
Ćwl
Ćws
Ćwt
72
2. Wykonaj projekt wnętrz w wybranym
przez siebie obiekcie zabytkowym,
historycznym lub współczesnym, łącznie z
projektem elewacji wejściowej w
kontekście przestrzeni zewnętrznej.
Należy przygotować analizę programu
użytkowego dla jednego z wybranych
wnętrz pełniących funkcje takie jak:
- wnętrze sali obsługi klienta w
banku,
- wnętrze biura podróży,
- wnętrze obsługi klienta na poczcie,
- wnętrze holu w hotelu, łącznie z
recepcją,
- wnętrze holu w kinie, na basenie,
lotnisku,
- reprezentacyjne wnętrze biura w
konkretnej firmie
E-learning
warsztaty
typ
„WNĘTRZE UŻYTECZNIŚCI PUBLICZNEJ”
ilość
godz.
lektorat
konwersatorium
seminarium
warsztaty
E-learning
Efekty kształcenia dla kursu
L
K
S
Wa
El
Wk
Wd
EK_W01
x
EK_W02
x
EK_W03
x
Wp Ćwa Ćwk Ćwp
Ćwl Ćws Ćwt
L
K
S
Wa
El
x
EK_U01
x
EK_U02
x
EK_U03
x
EK_U04
x
EK_U05
x
EK_K01
x
EK_K02
x
x
EK_K03
x
x
H. Dopasowanie metod oceniania do efektów kształcenia
egzamin ustny standaryzowany
egzamin ustny niestandaryzowany
egzamin pisemny standaryzowany
egzamin pisemny niestandaryzowany
egzamin pisemny "z otwartą książką"
egzamin pisemny test otwarty
egzamin pisemny test zamknięty
egzamin praktyczny
kolokwium ustne
kolokwium pisemne
sprawdzian ustny
sprawdzian pisemny
klauzura
konsultacje
przegląd/przesłuchanie cząstkowe/robocze
przegląd/przesłuchanie semestralne
przegląd/przesłuchanie końcowo-roczne
ocena ciągła
ocena formatywna
ocena sumatywna
Eus
Euns
Eps
Epns
Epok
Epto
Eptz
Epr
Ku
Kp
Su
Sp
Kl
Ko
Pc
Ps
Pk
Oc
Of
Os
Efekty
Oc Of Os
kształcenia
Eus Euns Eps Epns Epok Epto Eptz Epr Ku Kp Su Sp
dla kursu
Ps Pk
Kl
Ko Pc
EK_W01
x
EK_W02
x
x
EK_W03
x
x
EK_U01
x
x
EK_U02
x
EK_U03
EK_U04
x
x
EK_U05
x
x
x
x
x
EK_K01
x
EK_K02
x
x
EK_K03
x
x
I. Forma i warunki zaliczenia kursu
Warunki zaliczenia
zaliczenie na ocenę:
p - projekt semestralny (60% oceny końcowej),
a - aktywność w semestrze (10% oceny końcowej),
pk - postępy w procesie kształcenia (10%),
oc - obecność na cząstkowych przeglądach na ocenę
(10%)
ap - autoprezentacja (10%)
Inne:
ocena celująca
ocena
ocena
ocena
bardzo dobry
dobry plus
dobry
(25)
(21-24)
(19-20)
(16-18)
Warunki egzaminu
ocena
dostateczny
plus (14-15)
ocena
dostateczny
(11-13)
ocena
niedostateczny
(10)
suma składowych:
(0,6 x p)+(0,1 x a)+(0,1 x pk)+(0,1 x oc)+(0,1 x ap)
J. Nakład pracy studenta
Forma aktywności
średnia liczba godzin
godziny kontaktowe z nauczycielem
75 + 75
przygotowanie do zajęć
60 + 70
opracowanie materiału po zajęciach
60 + 70
konsultacje/ egzamin/sprawdzian/przegląd/przesłuchanie
12 + 15
przygotowanie do egzaminu/przeglądu/przesłuchania
18 + 20
suma godzin
liczba punktów ECTS
.........................................................................
225 + 250
9 + 10
................................................................
Podpis Autora treści Kursu
................................................................
Podpis Osób odpowiedzialnych dydaktycznie
.........................................................................
Podpis Przewodniczącego Rady Programowej Kierunku
....................................................
Data sporządzenia karty kursu

Podobne dokumenty