Dawny cmentarz

Transkrypt

Dawny cmentarz
citywalk.info
Dawny cmentarz
Przy ko¶ciele parafialnym WNMP znajdowa³ siê niegdy¶ cmentarz. Sam zwyczaj chowania zmar³ych na
przyko¶cielnych cmentarzach siêga IV w. n.e. Pojawi³ siê on wraz z og³oszeniem wolno¶ci wyznania dla chrze¶cijan
i rozpoczêciem budowy ko¶cio³ów. Na placu ko¶cielnym i wokó³ ko¶cio³a chowano g³ównie osoby pochodz±ce z
ni¿szych warstw spo³ecznych. Natomiast osoby z warstwy wy¿szej chowano g³ównie w ko¶cio³ach i kaplicach
zamkowych. Tablic znajduj±cych siê na przyko¶cielnych cmentarzach nie oznaczano imionami zmar³ych. By³o to
czêsto nawet niemo¿liwe ze wzglêdu na wielokrotne pochówki w jednym miejscu, zazwyczaj nawet bez trumien. Nie
wszyscy te¿ mogli spocz±æ po ¶mierci na takich cmentarzach. Pochówku odmawiano zw³aszcza osobom nieobyczajnym,
samobójcom i nie uczêszczaj±cym do ko¶cio³a. Ju¿ w ¶redniowieczu, zw³aszcza w wiêkszych miastach, pojawia³y
siê próby wprowadzania nowych miejsc pochówku z dala od skupisk miejskich. Plany takie jednak spotyka³y siê ze
zdecydowanym oporem, a pochówek poza przyko¶cielnym cmentarzem uwa¿ano za profanacjê. Ze wzglêdu jednak na
sta³y wzrost liczby ludno¶ci, a co za tym idzie i zgonów, a tak¿e ze wzglêdów sanitarnych zaczêto powoli zmieniaæ
zdanie. Zwyczaj chowania zmar³ych na przyko¶cielnych cmentarzach zniós³ ostatecznie edykt nantejski og³oszony
przez Henryka IV Burbona we Francji w 1598 r.{gallery}zabytki/klodzko/cmentarz{/gallery}
Cmentarz przy ko¶ciele WNMP w K³odzku istnia³ do 1624 r. Po jego likwidacji p³yty nagrobne wykorzystano przy
uk³adaniu posadzki w czasie przebudowy ko¶cio³a. Mury cmentarne rozebrano w XIX w. przy ostatecznym kasowaniu
cmentarza. Do czasów dzisiejszych pozosta³a tylko Czarna Brama.
http://www.citywalk.info
Kreator PDF
Utworzono 9 March, 2017, 01:49