Warszawa: Wykonywanie usług badania próbek paliw

Komentarze

Transkrypt

Warszawa: Wykonywanie usług badania próbek paliw
Strona 1 z 8
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.uokik.gov.pl
Warszawa: Wykonywanie usług badania próbek paliw ciekłych w
ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw
realizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz. 1200 ze zm.)
Numer ogłoszenia: 285782 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5560129, faks 022 8270843.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług badania próbek paliw
ciekłych w ramach systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw realizowanego przez Prezesa
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pomocą Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz.
1200 ze zm.).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: badanie próbek paliw ciekłych, tj. badanie próbek benzyn silnikowych i olejów napędowych, -badanie
próbek niezidentyfikowanych produktów naftowych, -zestawienie ogólnej próbki średniej z próbek
punktowych pobranych w trakcie kontroli hurtu paliwowego, -sporządzenie analizy otrzymanych wyników,
zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 4259 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod
badania, -sporządzenie protokołu z badań zawierającego stwierdzenie czy przebadana próbka paliwa
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 2 z 8
spełnia wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych. 1.1. Badanie próbek musi być wykonywane zgodnie z postanowieniami: a)ustawy z dnia 25
sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r. Nr 169, poz.
1200, z późn. zm.); b)ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1219, z późn. zm.); c)rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. z.
2012 r. Nr 57, poz. 496); d) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441, z późn. zm.); e)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz. U. z 2010 Nr. 55, poz. 332). 1.2. Próbki paliw ciekłych, których badanie pod względem
spełniania wymagań jakościowych stawianych w odpowiednim rozporządzeniu jest przedmiotem
zamówienia, będą pobierane na terenie Polski. Badanie próbek paliw poprzedza ich dostarczenie przez
inspektora Inspekcji Handlowej do laboratorium i ich przyjęcie potwierdzone protokołem przyjęcia próbki do
badań (w sposób określony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ).
1.3 Parametry jakościowe benzyn silnikowych oraz oleju napędowego, a także metody ich badań określone
w ww. rozporządzeniach zostały zamieszczone w Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ. Wszystkie badania
parametrów jakościowych paliw ciekłych muszą być wykonywane akredytowanymi metodami badania
określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości paliw ciekłych przez akredytowane
laboratoria. 1.4. Zamawiający wymaga, aby każde sprawozdanie z badań było opatrzone symbolem
akredytacji PCA zgodnie z wymogami wynikającymi z dokumentu PCA nr DA-02 Zasady stosowania
symboli akredytacji PCA wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. 1.5. Pobrane próbki paliw ciekłych
będą badane w dwóch systemach, tzw. systemie europejskim oraz w tzw. pozostałych kontrolach. Zakres
badań w systemie europejskim i w ramach pozostałych kontroli będzie określany przez Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów na podstawie aktualnych wymagań kontrolnych i rynkowych. 1.6. Szacunkowa
minimalna ilość próbek paliw, które Zamawiający planuje przekazać w celu ich zbadania do 31 grudnia
2012 r. wynosi łącznie 120 próbek. Natomiast przewidywana, szacunkowa, maksymalna ilość próbek, która
może zostać przekazana do badań laboratoryjnych wynosi 240 próbek (IPmax). Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku przekazania mniejszej ilości próbek
paliw ciekłych od określonych przez Zamawiającego. 1.7. Laboratorium, do którego będą dostarczane
próbki paliw ciekłych do zbadania, powinno znajdować się na terenie jednego z województw: dolnośląskie,
opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie. 1.8. Badania próbek
ww. paliw muszą być wykonywane z zastosowaniem akredytowanych metod badania określonych w ww.
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz. U. z 2010 Nr. 55, poz. 332). Protokół z wykonanego badania wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia próbek
paliw do badań. Zamawiający wymaga, aby dostarczony protokół był sporządzony wyłącznie w języku
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 3 z 8
polskim. 1.9. Wykonywanie przedmiotu zamówienia wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w badaniach
międzylaboratoryjnych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 1.10. Z
wykonywaniem przedmiotu zamówienia wiążą się dodatkowo następujące usługi: -przechowywanie próbek,
próbek kontrolnych i pozostałości po próbkach w warunkach zabezpieczających produkt przed zmianą
jakości i cech charakterystycznych, do czasu złożenia przez właściwego wojewódzkiego inspektora
wniosku o ich komisyjne zniszczenie, lecz nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy od daty przekazania
protokołów badań; -komisyjne niszczenie: pozostałości po próbkach, próbek kontrolnych oraz pojemników
metalowych po próbkach, -mycie butelek szklanych jednolitrowych używanych podczas poboru próbek, podstawienie do dyspozycji - w miarę potrzeby Zamawiającego - specjalistycznego transportu dla potrzeb
poboru i przewozu próbek paliw oraz przewozu inspektorów Inspekcji Handlowej. 1.11.Ilość powyższych
usług (z wyjątkiem zabezpieczenia specjalistycznego transportu) jest ściśle uzależniona od ilości próbek
paliw ciekłych przekazanych do badania. Natomiast specjalistyczny transport próbek paliw będzie
świadczony w przypadkach, kiedy wojewódzki inspektorat IH nie będzie posiadał w danym momencie
własnych możliwości transportowych. Sposób realizacji zamówienia jest określony w Istotnych
postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. 1.12.Świadczenie usług specjalistycznego
transportu musi odbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa dotyczącymi transportu tego
rodzaju produktów. 1.13.Zamawiający przewiduje, iż próbka podstawowa benzyny będzie dostarczana w
dwóch pojemnikach, natomiast próbka podstawowa oleju napędowego w jednym pojemniku. Wykonawca
określa ceny za usługi dodatkowe związane z przechowywaniem, utylizacją i czyszczeniem próbek paliw
ciekłych zgodnie z zaleceniami Załącznika Nr 6 do SIWZ. 1.14.Sposób realizacji zamówienia jest określony
w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik Nr 8 do SIWZ. 1.15.Kategoria przedmiotu
zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV): 73.11.10.00-3 laboratoryjne
usługi badawcze; 60.10.10.00-9 usługi w zakresie transportu drogowego; 90.53.30.00-2 usługi gospodarki
odpadami; 90.91.31.00-1 usługi czyszczenia zbiorników. 2. Informacje o podwykonawstwie 2.1.Zgodnie z
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wskazuje części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 2.2.Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom do
zbadania maksymalnie do 20 % parametrów dla benzyn i do 20 % parametrów dla oleju napędowego,
określonych w formularzach cenowych, stanowiących Załączniki Nr 5a i 5b do SIWZ, metodami
określonymi w rozporządzeniu w sprawie metod badania jakości tego paliwa, pod warunkiem, że
Wykonawca nie posiada akredytacji na metody badań niezbędne do zbadania tych parametrów. 2.3.
Wszystkie badania parametrów jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z
dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441, ze
zm.) i Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ (również te, które Wykonawca zamierza powierzyć
Podwykonawcom) muszą być wykonywane za pomocą akredytowanych metod badania, określonych w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie metod badania jakości paliw
ciekłych (Dz. U. z 2010 Nr. 55, poz. 332) przez laboratoria akredytowane w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 20
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 4 z 8
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2006 r.
Nr 169, poz. 1200 ze zm.)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.11.10.00-3, 60.10.00.00-9, 90.53.30.00-2, 90.91.31.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi spełniać warunek posiadania akredytowanego laboratorium, niezależnego od
przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania,
magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw, które uzyskało akredytację na zasadach
określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do wykonywania badań jakości paliwa
(art. 2 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania
jakości paliw)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doswiadczenie niezbędne do realizacji zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadania zdolności do przyjęcia do badań
minimum 10 próbek paliw ciekłych, zleconych do zbadania przez Urząd Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, w ciągu jednego dnia i przebadania ich metodami akredytowanymi w terminie 3
dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu przyjęcia próbek do badań, w zakresie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 5 z 8
parametrów określonych w Załączniku Nr 5a i 5b do SIWZ oraz rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
z
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
z
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
z
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
z
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 6 z 8
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
-Oświadczenie, iż laboratorium jest akredytowane i niezależne od przedsiębiorców wykonujących
działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania lub wprowadzania do obrotu paliw wypełniony i podpisany Załącznik Nr 3 do SIWZ; -Aktualny certyfikat akredytacji Laboratorium
(Wykonawcy) wraz z zakresem akredytacji wskazujący, iż Wykonawca jest akredytowanym laboratorium,
które uzyskało akredytację na zasadach określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, do
wykonywania badań jakości paliwa; -Oświadczenie, na podstawie których Wykonawca wykaże spełnianie
warunku określonego w pkt. 1.3 lit. A Część III SIWZ (pkt III.3.3. niniejszego ogłoszenia). - Załącznik Nr 4
do SIWZ. Oświadczenie Wykonawcy o liczbie możliwych do przyjęcia w ciągu jednego dnia do badania
(min. 10) próbek paliw ciekłych zleconych do zbadania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i
przebadania ich metodami akredytowanymi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu
ich przyjęcia do badań, w zakresie parametrów określonych w Załącznikach Nr 5a i 5b do SIWZ oraz
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw
ciekłych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 7 z 8
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany
zostanie wybór Wykonawcy. Zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: -zmian pozwalających na
dostosowanie zapisów umownych do aktualnych na dzień zlecenia badania próbek paliw ciekłych aktów
prawnych; -zmian wynikających ze zmian przekształceń podmiotowych jednej ze stron umowy; -zmian w
zakresie podzlecania przez Wykonawcę badań poszczególnych parametrów określonych przez
Wykonawcę w ofercie; zlecenie badań parametru, który zgodnie z ofertą Wykonawca miał wykonywać we
własnym zakresie może nastąpić jedynie w przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy, takich jak awaria urządzeń, zmiana zakresu akredytacji, a jednocześnie
zachowane będą zapisy § 2 ust. 8 oraz § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 umowy oraz cena badania nie ulegnie
zwiększeniu; -zmian w zakresie wyboru Podwykonawcy, na wykonywanie badań poszczególnych
parametrów określonych przez Wykonawcę w ofercie, przy czym zmiana ta może nastąpić jedynie w
przypadku wystąpienia zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy oraz cena
badania nie ulegnie zwiększeniu; -zmian w zakresie terminu obowiązywania umowy określonego w pkt 4
Części I SIWZ, w przypadku jeśli w tym terminie nie zostanie wykorzystane maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 Istotnych postanowień umowy. Określenie sposobu zmian: 1. Jeżeli w
trakcie realizacji umowy Zamawiający lub Wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu właściwej realizacji
zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zamawiającego w SIWZ zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda ze stron może się zwrócić do drugiej na
piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. 2. Zmiany będą dokonywane na piśmie w postaci aneksu
do zawartej umowy po uprzednim wyrażeniu zgody na zmianę przez obie strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.uokik.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa, pokój 116 (kancelaria), I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03
Strona 8 z 8
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=285782&rok=20...
2012-08-03