Zapytanie - zasłony przyłóżkowe

Komentarze

Transkrypt

Zapytanie - zasłony przyłóżkowe
Znak :WSz-DAT-1/
/2015
Przemyśl, dnia 06.11.2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na
dostawę i montaż zasłon przyłóżkowych w pomieszczeniach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.)
I.
Zamawiający:
II.
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37 - 700 Przemyśl, tel.
(016) 677-51-24, fax (016) 677-54-82
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasłon przyłóżkowych
podwieszanych
w pomieszczeniach SOR, w następujących ilościach:
Sala intensywnego nadzoru 4 łóżka w dwóch rzędach ustawione zagłówkami do ścian,
zasłony z trzech stron dla każdego łóżka, na oddzielnych prowadnicach lub wspólna
prowadnica rozgałęziona w taki sposób aby zasłonięte były łóżka z trzech stron.
Odległość pomiędzy łóżkami stojącymi jak opisano wyżęj wynosi 250 cm, natomiast
przejście pomiędzy łóżkami od strony nóg pacjenta wynosi 130 cm.
Trzy inne sale po jednym łóżku zasłoniętym od dwóch stron tj. wzdłuż leżącego pacjenta
i od strony zagłówka lub stóp pacjenta.
Wszystkie zasłony na prowadnicach podwieszanych do betonowego sufitu ( wysokość od
posadzki do sufitu 300 cm ) o łatwo, gładko i bezszelestnie przesuwających się zaczepach
umożliwiających łatwą wymianę zasłon, w prowadnicach aluminiowych lakierowanych w
kolorze białym lub niebieskim.
Cały system powinien być sztywny, wytrzymujący wieloletnie użytkowanie, zasłony
dopuszczone do zastosowania w pomieszczeniach zabiegowych o kolorach do wyboru po
złożonej ofercie.
UWAGA:
Wszystkie podane wymiary są wymiarami przybliżonymi, dlatego Wykonawca zobowiązany jest
przed realizacją dostawy i montażu zweryfikować je poprzez dokonanie pomiarów „z natury”.
III.
Termin wykonania przedmiotu umowy:
IV.
Czternaście dni od dnia podpisania umowy.
Podpisanie umowy – do 7 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Termin płatności:
30 dni od daty otrzymania faktury za wykonane prace.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z oferentami sa:
V.
Artur Lewiński tel. (16) 677 50 06, Adam Półchłopek tel. (16) 677 50 06 , Iwona Musiorowska tel. kom.
604 210 220 w godz. 7.30 – 15.00 w dni robocze.
1
VI. Miejsce składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18 (w Biurze Podawczym Blok „D” I – piętro pok. Nr 217) nie
później niż do dnia 17.11.2015r. do godz. 9.45. Ofertę cenową należy złożyć w zamkniętej kopercie
i oznaczyć: „Oferta na dostawę i montaż zasłon przyłóżkowych w pomieszczeniach Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego – dla Przewodniczącego Stałej Komisji ds. Realizacji Zakupów - nie
otwierać do dnia 17.11.2015r. godz.1000 ”.
VII. Kryterium wyboru:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
kryterium: cena 100%
Sposób oceny ofert:
Cn
Pc = ------- * 100pkt
Co
gdzie : Pc – punkty za cenę brutto (max 100pkt)
Cn - Cena brutto najniższa z ofert nie odrzuconych,
Co – Cena brutto oferty poddanej ocenie.
VIII. Koszt wykonania należy przedstawić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego. Cena brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia przez Oferenta.
Do formularza ofertowego należy dołączyć, opis parametrów technicznych, o których mowa w rozdziale
II .
VI.
Informacje o formalnościach:
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2015.r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi o wynikach
postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, poprzez
opublikowanie wyników na stronie internetowej szpitala.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną, najkorzystniejszą spośród złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od postępowania ofertowego.
2